Uroczyste Spotkanie Wielkanocne

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Spotkanie Wielkanocne w naszym Domu odbyło się 27 marca 2018 roku. U uroczystości udział wzięli Seniorzy oraz zaproszeni goście, wśród których byli: p. Rafael Rokaszewicz – Prezydent Miasta Głogowa, p. Bożena Kowalczykowska – z-ca Prezydenta Miasta Głogowa, p. Karina Taudul – Dyrektor MOPS, p. Karolina Młynarczyk – Główny Księgowy MOPS, p. Elżbieta Ruszkowska – Dyrektor Miejskiego Żłobka Integracyjnego „Dom nad Strumykiem”, ksiądz Radosław Szymański – Proboszcz Parafii pw. św. Alberta Chmielowskiego wraz z księdzem kanonikiem Tadeuszem Szewczykiem. Po przywitaniu gości przez p. Danutę Ławrowską – Kierownik DDP nadszedł czas na składanie życzeń przez gości. Następnie zespół Los Emerytos zaśpiewał piękne wielkanocne pieśni. Po występie ksiądz Radosław odmówił modlitwę i poświęcił pokarm.
Dziękujemy młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 2 za pomoc w obsłudze podczas uroczystości.
CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że

1) administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Głogowie, ul. Sikorskiego 4, reprezentowany przez Dyrektora,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3) dane osobowe świadczeniobiorców przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka,
4) odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa,
6) każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu: do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,
7) każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe ustalenie uprawnień do wnioskowanych świadczeń.


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.