Zapytanie ofertowe na: Zorganizowanie kolonii letnich nad morzem

2018-04-20 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się z zapytaniem ofertowym na: ,,Zorganizowanie kolonii letnich nad morzem dla ok. 50 dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej”.

Do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Wykaz załączników do zapytania ofertowego
Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego– projekt umowy
Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego- wykaz osób
Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego- wykaz zorganizowanego przez Wykonawcę wypoczynku
Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego – oświadczenie o spełnianiu warunków
Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego – oświadczenie o zapewnieniu zaplecza socjalno – bytowego, sanitarnego, gastronomicznego i zakwaterowania.
Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego – oświadczenie o dokonaniu zgłoszenia wypoczynku
Załącznik nr 9 do zapytania ofertowego – program sportowo – rekreacyjny i kulturalny.
Załącznik Nr 10 do zapytania ofertowego – wykaz będącego w dyspozycji Wykonawcy budynku kolonijnego
Załącznik nr 11 do zapytania ofertowego – wykaz atrakcji podstawowych i dodatkowych
Załącznik nr 12 do zapytania ofertowego – oświadczenie o zapewnieniu: transportu, ubezpieczenia i posiłków
Załącznik nr 13 do zapytania ofertowego – wyliczenie kalkulacyjne ceny (kosztu) jednego miejsca.
Załączniki 1, 3 – 13 – wersja edytowalna
Protokół z otwarcia ofert
Wyniki – Kolonie 2018

CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że

1) administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Głogowie, ul. Sikorskiego 4, reprezentowany przez Dyrektora,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3) dane osobowe świadczeniobiorców przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka,
4) odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa,
6) każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu: do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,
7) każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe ustalenie uprawnień do wnioskowanych świadczeń.


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.