Grupa dla osób głuchoniemych i słabosłyszących „Zrozumieć”

W dniu 11.04.2018r. odbyło się spotkanie grupy wsparcia dla osób głuchoniemych i słabosłyszących „ZROZUMIEĆ”, która funkcjonuje od stycznia 2011r.
Podczas spotkania omawiane były problemy z którymi w ostatnim czasie zetknęli się członkowie grupy. Ponadto ustalono wspólnie plan spotkań do czerwca 2018r.
Zaplanowano – 25.04.2018r. zajęcia w plenerze – wspólne wyjście do „Mariny nad Odrą”. Wycieczka uzależniona jest od sprzyjającej pogody.

Przypominamy, że grupa ma charakter otwarty i serdecznie zaprasza na spotkania, które odbywają się dwa razy w miesiącu w siedzibie Komendy Hufca ZHP Głogów przy ulicy Gwiaździstej 2.
Szczegółowszych informacji udzielają pracownicy socjalni:
Monika Stasiuk pokój nr 21
Agnieszka Wieczorek pokój nr 24

CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że

1) administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Głogowie, ul. Sikorskiego 4, reprezentowany przez Dyrektora,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3) dane osobowe świadczeniobiorców przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka,
4) odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa,
6) każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu: do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,
7) każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe ustalenie uprawnień do wnioskowanych świadczeń.


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.