„Motyle z Dolnego Śląska”

„Motyle z Dolnego Śląska”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że dwie osoby bezdomne
z terenu Głogowa zakwalifikowały się do udziału w projekcie „Motyle z Dolnego Śląska” realizowanego przez Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej i Spółdzielnię socjalną ARTE w Bielawie. Celem projektu jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia lub samozatrudnienia, a następnie utrzymania trwałej aktywności społeczno – zawodowej.
Osoby bezdomne są często osobami bezrobotnymi, trudnymi do zaktywizowania, z dużymi obawami i lękiem do podjęcia zatrudnienia oraz brakiem wiary we własne możliwości. Dzięki zaangażowaniu pracowników socjalnych tut. Ośrodka mężczyźni rozpoczęli pracę i próbują rozpocząć nowy etap w życiu.

Życzymy Panom wytrwałości i sukcesów w dalszej pracy!

Opublikowany przez Zenon Matuszko Środa, 25 kwietnia 2018

CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że

1) administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Głogowie, ul. Sikorskiego 4, reprezentowany przez Dyrektora,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3) dane osobowe świadczeniobiorców przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka,
4) odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa,
6) każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu: do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,
7) każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe ustalenie uprawnień do wnioskowanych świadczeń.


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.