Zrozumieć rodzinę

Uwaga – ostatnie wolne miejsca na warsztaty psychoedukacyjne organizowane w ramach projektu „Zrozumieć rodzinę”, którego celem jest wspieranie środowiska rodzinnego poprzez wzmacnianie więzi małżeńskich lub partnerskich oraz pomoc w przezwyciężaniu problemów wewnątrzrodzinnych.

Rozpoczęcie już 15 lutego 2019r.

Realizacja projektu obejmuje cykl dziesięciu trzygodzinnych spotkań. Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu w okresie od lutego do kwietnia 2019r.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Zespół ds. Rodziny i Działań Środowiskowych Głogów,

ul. Sikorskiego 4, tel. 767276557

Koordynator projektu: Ewelina Nowak

Prowadzący: Łukasz Bogucki – psycholog

CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że

1) administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Głogowie, ul. Sikorskiego 4, reprezentowany przez Dyrektora,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3) dane osobowe świadczeniobiorców przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka,
4) odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa,
6) każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu: do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,
7) każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe ustalenie uprawnień do wnioskowanych świadczeń.


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.