Spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka

Dzień Babci rozpowszechnił się w naszym kraju już pod koniec lat 60 ubiegłego wieku, a żeby dziadkowie nie byli poszkodowani pod koniec lat 80 w kalendarzu świąt obok
Dnia Babci pojawił się Dzień Dziadka.

„Dzień Babci i Dziadka – dla każdego dziś zagadka”, to hasło naszego spotkania, które odbyło się 21 stycznia 2019 roku w stołówce Domu Dziennego Pobytu. Na tą okoliczność zostały przygotowane konkursy, a wśród nich: skrzynia pełna niespodzianek. Zadaniem uczestników zabawy było rozpoznanie jaki przedmiot znajduje się w skrzyni. W przerwie między konkursami Seniorzy śpiewali piosenki z dawnych lat, wspominając lata młodości.

CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że

1) administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Głogowie, ul. Sikorskiego 4, reprezentowany przez Dyrektora,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3) dane osobowe świadczeniobiorców przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka,
4) odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa,
6) każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu: do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,
7) każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe ustalenie uprawnień do wnioskowanych świadczeń.


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.