Zakończenie projektu „Zrozumieć Rodzinę”

Zaznacz wybrany fragment aby przeczytać.

„W każdym związku, który trwa dłużej niż tydzień, znajdą się powody do rozstania. Sztuka polega na tym by znaleźć i wciąż znajdować powody do bycia razem”

Zakończenie projektu „Zrozumieć Rodzinę“
W dniu 26.04.2019r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Głogowie zakończyła się pierwsza edycja projektu socjalnego „Zrozumieć Rodzinę“.
Jest to program warsztatów psycho – edukacyjnych skierowany do osób dorosłych i ukierunkowany na wzmacnianie więzi małżeńskich lub partnerskich. Realizacja programu obejmowała cykl dziesięciu 3 godzinnych spotkań.
Uczestnictwo w programie „Zrozumieć rodzinę” umożliwiło dorosłym zdobycie wiedzy na tematy dotyczące między innymi: faz rozwoju związku, pojawiających się kryzysów, znaczenia rodzicielstwa oraz pozwoliło zwiększyć umiejętności radzenia sobie z rolami społecznymi w szczególności małżeńskimi. Cennym rezultatem działań było nabycie przez uczestników projektu umiejętności interpersonalnych w komunikacji codziennej i w sytuacjach pojawiających się konfliktów w rodzinie.
Zajęcia prowadził psycholog MOPS – Łukasz Bogucki.

Kolejna edycja zajęć planowana jest w październiku 2019r.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Zespół ds. Rodziny i Działań Środowiskowych Głogów, ul. Sikorskiego 4 pokój nr. 2, tel. 76 727-65-57

 

CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art.14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych     w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą w Głogowie przy ulicy Sikorskiego 4, 67-200 Głogów.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji zadań wykonywanych przez MOPS w Głogowie.
4. Państwa dane osobowe są przetwarzane, w zależności od sprawy:
a. na podstawie przepisów prawa;
b. w związku z wykonaniem umowy, której jesteście Państwo stroną;
c. w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w związku ze sprawowaniem władzy publicznej;
d. w celu ochrony Państwa interesów;
e. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
5. Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi, o którą się Państwo staracie.
7. Przysługuje Państwu prawo do:
a. dostępu do swoich danych (na zasadach opisanych w art. 15 RODO);
b. sprostowania swoich danych osobowych (na zasadach opisanych w art. 16 RODO);
c. żądania usunięcia danych (na zasadach opisanych w art. 17 i 23 RODO)
8. Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody oraz do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzamy tylko na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego MOPS w Głogowie dokonywał do momentu wycofania zgody.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych
11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie podlegają Państwo decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.