Zakończenie projektu „Zrozumieć Rodzinę”

„W każdym związku, który trwa dłużej niż tydzień, znajdą się powody do rozstania. Sztuka polega na tym by znaleźć i wciąż znajdować powody do bycia razem”

Zakończenie projektu „Zrozumieć Rodzinę“
W dniu 26.04.2019r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Głogowie zakończyła się pierwsza edycja projektu socjalnego „Zrozumieć Rodzinę“.
Jest to program warsztatów psycho – edukacyjnych skierowany do osób dorosłych i ukierunkowany na wzmacnianie więzi małżeńskich lub partnerskich. Realizacja programu obejmowała cykl dziesięciu 3 godzinnych spotkań.
Uczestnictwo w programie „Zrozumieć rodzinę” umożliwiło dorosłym zdobycie wiedzy na tematy dotyczące między innymi: faz rozwoju związku, pojawiających się kryzysów, znaczenia rodzicielstwa oraz pozwoliło zwiększyć umiejętności radzenia sobie z rolami społecznymi w szczególności małżeńskimi. Cennym rezultatem działań było nabycie przez uczestników projektu umiejętności interpersonalnych w komunikacji codziennej i w sytuacjach pojawiających się konfliktów w rodzinie.
Zajęcia prowadził psycholog MOPS – Łukasz Bogucki.

Kolejna edycja zajęć planowana jest w październiku 2019r.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Zespół ds. Rodziny i Działań Środowiskowych Głogów, ul. Sikorskiego 4 pokój nr. 2, tel. 76 727-65-57

 

CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że

1) administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Głogowie, ul. Sikorskiego 4, reprezentowany przez Dyrektora,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3) dane osobowe świadczeniobiorców przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka,
4) odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa,
6) każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu: do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,
7) każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe ustalenie uprawnień do wnioskowanych świadczeń.


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.