Konkurs

Zaznacz wybrany fragment aby przeczytać.

Konkurs organizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem ustalonego przez ONZ w 1992r.

Misją organizatora jest zaprezentowanie dzieciom „oblicza ubóstwa świata” oraz podkreślenie roli każdego człowieka w budowaniu gestów solidarności z najbardziej potrzebującymi.

Konkurs skierowany do placówek oświatowych, dotyczący zbiórki żywności długoterminowej na rzecz społeczności lokalnej Głogowa i zaopatrzenia społecznych lodówek.

W konkursie oceniane będą trzy kategorie placówek oświatowych, tj:

przedszkola,

szkoły podstawowe,

szkoły ponadpodstawowe.

Konkurs polega na organizacji zbiórki żywności długoterminowej i jej przekazaniu na cele Statutowe Głogowskiego Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi”.

Artykuły będą oficjalnie ważone podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem. Impreza planowana jest dnia 17 października w godzinach od 12.00 do 17.00.

Placówka, która dostarczy w dniu 17.10.2019r. największą ilość artykułów spożywczych otrzyma atrakcyjną nagrodę.

Powołana komisja będzie ważyła przyniesioną żywność.

Nagrody jakie zostały przewidziane dla placówek oświatowych za zajęcie I miejsca:

Przedszkole otrzyma „Voucher” na organizację stref animacji podczas wskazanego terminu i miejsca (konkursy sprawnościowe, dmuchany plac zabaw, malowanie twarzy, warkoczyk, gry logiczne).

Szkoła podstawowa otrzyma „Voucher” w postaci warsztatów tanecznych
– maraton Zumby z Kasią Pitoń.

Szkoła ponadpodstawowa otrzyma nagrodę rzeczową.

Kontakt:  Anna Mazurkiewicz Zespół ds. Rodziny i Działań Środowiskowych MOPS  tel. 76 727-65-32.

CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art.14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych     w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą w Głogowie przy ulicy Sikorskiego 4, 67-200 Głogów.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji zadań wykonywanych przez MOPS w Głogowie.
4. Państwa dane osobowe są przetwarzane, w zależności od sprawy:
a. na podstawie przepisów prawa;
b. w związku z wykonaniem umowy, której jesteście Państwo stroną;
c. w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w związku ze sprawowaniem władzy publicznej;
d. w celu ochrony Państwa interesów;
e. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
5. Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi, o którą się Państwo staracie.
7. Przysługuje Państwu prawo do:
a. dostępu do swoich danych (na zasadach opisanych w art. 15 RODO);
b. sprostowania swoich danych osobowych (na zasadach opisanych w art. 16 RODO);
c. żądania usunięcia danych (na zasadach opisanych w art. 17 i 23 RODO)
8. Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody oraz do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzamy tylko na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego MOPS w Głogowie dokonywał do momentu wycofania zgody.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych
11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie podlegają Państwo decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.