Informacje dla osób ubiegających się o przyznanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

Zaznacz wybrany fragment aby przeczytać.

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

1. Osobą zgłaszającą potrzebę przyznania usług opiekuńczych może być rodzina, wnioskodawca, opiekun prawny, osoby z najbliższego otoczenia.

Wystarczy ustnie, telefonicznie lub pisemnie zgłosić taką potrzebę w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie.

2. Usługi opiekuńcze przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania, na podstawie decyzji administracyjnej określającej ich zakres, wymiar godzin pracy opiekunki i wysokość odpłatności.

3. Dokumenty, które należy złożyć wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy:

 • zaświadczenie lekarskie w celu przyznania usług opiekuńczych wypełnione przez lekarza prowadzącego (druk do pobrania u pracownika socjalnego lub na stronie internetowej MOPS),

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu dla pracownika),

 • w przypadku cudzoziemców dokument określający status w Polsce,

 • decyzja w związku z przyznaniem renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, renty socjalnej, świadczenia uzupełniającego,

 • decyzja w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego i ryczałtu energetycznego,

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub o niezdolności do pracy,

 • zaświadczenie o wysokości pobieranego świadczenia: renty, emerytury, wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło itp.,

 • wydatki na leki, leczenie (faktury z aptek lub inne dokumenty potwierdzające poniesione koszty),

 • w przypadku osób bezrobotnych – decyzja starosty o uznaniu za osobę bezrobotną, o przyznaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy.

4. Zakres i wymiar świadczonych usług dostosowany jest indywidualnie do potrzeb osoby zainteresowanej i ustalony jest na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego.

5. Katalog usług obejmuje między innymi:

 • pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb, tj. zakupy, pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, załatwianie wizyt lekarskich, gotowanie, utrzymanie porządku,

 • opieka higieniczna (dotyczy osób z ograniczoną sprawnością ruchową),

 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych (dotyczy to osób nieposiadających rodziny).

 • zapewnienie kontaktów z otoczeniem, spacery.

6. Pomoc usługowa jest udzielana bez względu na dochód osoby lub rodziny, natomiast odpłatność za korzystanie z pomocy usługowej jest uzależniona od dochodu osoby lub rodziny. Pełny koszt jednej godziny usługi wynosi aktualnie 25,00 zł. Wysokość odpłatności ustalona została Uchwałą nr XXV/197/20 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 14 maja 2020r.

7. Pomoc udzielana jest wówczas, jeśli osoba potrzebująca wyraża zgodę na:

 • przeprowadzenie wywiadu,

 • udostępnienie koniecznych dokumentów,

 • sprawdzenie jaki zakres pomocy świadczy najbliższa rodzina zobowiązana do pomocy (współmałżonek, dzieci, wnuki).

8. Aktualnie usługi opiekuńcze na zlecenie OPS świadczy firma „Gwarant” – Rynek 3A, 67-200 Głogów.

Osoby, które nie wyrażają woli na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego w miejscu ich zamieszkania i dostarczenie wymaganych dokumentów w tym kontaktów z osobami zobowiązanymi do pomocy (współmałżonkowie, dzieci, wnuki) mogą bezpośrednio skontaktować się z firmą „Gwarant”, w celu zapewnienia usług komercyjnych.

                                                                                                                                         Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zespół ds. Usług Opiekuńczych, Głogów, ul. Sikorskiego 4

Tel. (76)7276527, (76)7276522, (76)7276514.

e- mail poczta@mops.glogow.pl

CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art.14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych     w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą w Głogowie przy ulicy Sikorskiego 4, 67-200 Głogów.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji zadań wykonywanych przez MOPS w Głogowie.
4. Państwa dane osobowe są przetwarzane, w zależności od sprawy:
a. na podstawie przepisów prawa;
b. w związku z wykonaniem umowy, której jesteście Państwo stroną;
c. w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w związku ze sprawowaniem władzy publicznej;
d. w celu ochrony Państwa interesów;
e. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
5. Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi, o którą się Państwo staracie.
7. Przysługuje Państwu prawo do:
a. dostępu do swoich danych (na zasadach opisanych w art. 15 RODO);
b. sprostowania swoich danych osobowych (na zasadach opisanych w art. 16 RODO);
c. żądania usunięcia danych (na zasadach opisanych w art. 17 i 23 RODO)
8. Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody oraz do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzamy tylko na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego MOPS w Głogowie dokonywał do momentu wycofania zgody.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych
11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie podlegają Państwo decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.