Kierownicy działów

Dział Finansowo – Księgowy
Główny księgowy – mgr Karolina Młynarczyk, tel. (76) 7276-502
Z-ca głównego księgowego – mgr Anna Kwolek, tel. (76) 7276-502

Dział Pomocy Społecznej
Z-ca dyrektora – mgr Sylwia Pańczyk, tel. (76) 7276-500

Dział Świadczeń Rodzinnych
Kierownik – mgr Mirela Procanyn, tel. (76) 7276-510
Z-ca kierownika – mgr Agnieszka Kupczyńska, tel. (76) 7276-512

Dział Administracyjno – Gospodarczy
Kierownik – p. o. inż. Piotr Szponar, tel. (76) 7276-550

DOM DZIENNEGO POBYTU
UL Słowiańska 28
Kierownik – mgr Barbara Mareńczak-Piechocka, tel.(76) 7276-570, 7276-571

CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że

1) administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Głogowie, ul. Sikorskiego 4, reprezentowany przez Dyrektora,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3) dane osobowe świadczeniobiorców przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka,
4) odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa,
6) każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu: do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,
7) każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe ustalenie uprawnień do wnioskowanych świadczeń.


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.