Świadczenia opieki zdrowotnej

WYNAGRODZENIE ZE SPRAWOWANIA OPIEKI

Świadczenie przeznaczone jest dla osób pełniących funkcję opiekuna prawnego osób ubezwłasnowolnionych, którym sąd z tytułu sprawowania opieki przyznał wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia za sprawowanie opieki określona została w art. 53a ust 1 ustawy o pomocy społecznej, który stanowi, że wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. Świadczenie w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej.

ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przysługuje osobie wymagającej leczenia, nie objętej powszechnym obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej jest decyzja Prezydenta Miasta Głogowa potwierdzająca to prawo.

Decyzję administracyjną wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego i spełnieniu przez osobę następujących warunków:

  • posiadania obywatelstwa polskiego,
  • posiadania statusu uchodźcy lub objęcia ochroną uzupełniającą lub posiadanie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust.1 pkt.1 lit c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach,
  • spełnienia kryterium dochodowego, zgodnie ustawą o pomocy społecznej tj. dla osoby samotnie gospodarującej 634 zł lub na osobę w rodzinie 514 zł.
  • stwierdzeniu braku okoliczności, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. dysproporcji między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny, wskazującą, że osoba lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową wykorzystując własne zasoby majątkowe.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie decyzji przysługuje przez okres 90 dni od dnia określonego w decyzji, którym jest:

  1. dzień złożenia wniosku przez osobę,
  2. w przypadku udzielenia świadczeń w stanie nagłym – dzień udzielenia świadczenia

– chyba, że w tym okresie świadczeniobiorca zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym.

Osoba objęta prawem do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanym ze środków publicznym zobowiązana jest niezwłocznie poinformować organ wydający decyzję o:

  1. każdej zmianie w sytuacji dochodowej lub majątkowej,
  2. objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym z innego źródła.
CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że

1) administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Głogowie, ul. Sikorskiego 4, reprezentowany przez Dyrektora,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3) dane osobowe świadczeniobiorców przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka,
4) odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa,
6) każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu: do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,
7) każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe ustalenie uprawnień do wnioskowanych świadczeń.


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.