Ważne adresy

INFOLINIA:

112 – Europejski numer alarmowy
116 111 – Bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
0800-12-12-12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
0801-12-00-02 – Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Ofiar Przemocy „Niebieska linia”
0800-10-00-22 – Bezpłatna Infolinia dot. Osób Bezdomnych
0800-49-34-94 – Bezpłatna Infolinia Onkologiczna
0800-16-60-79 – Całodobowa Bezpłatnia Infolinia o Placówkach Pomocy

0800-53-33-35 – Bezpłatna Infolinia PFRON
0801-04-40-44 – Automatyczny Telefoniczny System Informacyjny ZUS
0800-80-08-00 – Bezpłatna Infolinia dla Konsumentów
0801-64-67-19 – Informatorium z Infolinią na temat Organizacji Pozarządowych

JADŁODAJNIE, SCHRONISKA, NOCLEGOWNIE dla BEZDOMNYCH:

Kuchnia Brata Alberta – 50 posiłków dziennie
67-200 Głogów, pl. Kard. Wyszyńskiego 1, tel. 076 833 88 75
Parafia rzym.-kat. p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

Jadłodajnia – 30 posiłków dziennie
67-200 Głogów, ul. Sikorskiego 23, tel. 076 834 26 82
Parafia rzym.-kat. p.w. Św. Klemensa
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dom Samotnych Matek z Dziećmi – 60 miejsc
67-200 Głogów, ul. Folwarczna 50, tel. 076 833 35 00
MONAR – MARKOT Regionalne Centrum Pomocy Bliźniemu

Noclegownia im. Brata Alberta – 6 miejsc dla mężczyzn (dod. 3) (za skierowaniem MOPS)
67-200 Głogów, ul. Legnicka 3, tel. 076 727 47 00, 076 727 47 705
Miejski Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień

Przytulisko dla najuboższych im. Św. Siostry Faustyny – 80 miejsc dla mężczyzn
67-231 Żukowice 139, tel. 076 831 43 88
Fundacja Instytut Św. Brata Alberta
Parafia rzym.-kat. p.w. Miłosierdzia Bożego
67-200 Głogów, ul. Królowej Jadwigi 1, tel./fax 0-76/ 831 38 50

WAŻNE STRONY:

 1. Cisi Pracownicy Krzyża
 2. Dom Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Dzieci Specjalnej Troski w Głogowie
 3. Dom Dziennego Pobytu w Głogowie
 4. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Głogowie
  Głogów, ul. Norwida 3
  – tel./fax (076) 834- 13- 66
 5. Dom Pomocy Społecznej w Głogowie
 6. Dzienny Ośrodek Opiekuńczy w Głogowie
 7. Głogowskie Stowrzyszenie „Brak Granic”
  Głogów, Sikorskiego 4
  tel. (76) 7276533
  fax (76) 7276501
 8. Komenda Powiatowa Policji w Głogowie
 9. Miejski Ośrodek Profilaktyki w Głogowie
 10. Ośrodek Interwencji Kryzysowej – Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Głogowie
 11. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Głogowie
 12. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie
 13. Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży „Szansa
 14. Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji i Usamodzielniania „Dom w Głogowie
 15. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie A Jutro?
  Głogów, Strumykowa 3
  tel./fax (76) 834 26 78
 16. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Głogowie
 17. Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie
 18. Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich w Powiecie Głogowskim
 19. Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie
 20. Starostwo Powiatowe w Głogowie
 21. Urząd Miasta Głogów
 22. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
 23. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 24. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Empatia
 25. Narodowy Fundusz Zdrowia – Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu
 26. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 27. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 28. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 29. Caritas
 30. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
 31. Portal dla Osób z Niepełnosprawnością
 32. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
 33. Chrondziecko.pl
 34. Dziecko w Sieci
 35. Fundacja Dzieci Niczyje
 36. Fundacja Kidprotect.pl
CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że

1) administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Głogowie, ul. Sikorskiego 4, reprezentowany przez Dyrektora,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3) dane osobowe świadczeniobiorców przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka,
4) odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa,
6) każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu: do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,
7) każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe ustalenie uprawnień do wnioskowanych świadczeń.


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.