Zaznacz wybrany fragment aby przeczytać.

Ważne adresy

INFOLINIA:

112 – Europejski numer alarmowy
116 111 – Bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
0800-12-12-12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
0801-12-00-02 – Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Ofiar Przemocy „Niebieska linia”
0800-10-00-22 – Bezpłatna Infolinia dot. Osób Bezdomnych
0800-49-34-94 – Bezpłatna Infolinia Onkologiczna
0800-16-60-79 – Całodobowa Bezpłatnia Infolinia o Placówkach Pomocy

0800-53-33-35 – Bezpłatna Infolinia PFRON
0801-04-40-44 – Automatyczny Telefoniczny System Informacyjny ZUS
0800-80-08-00 – Bezpłatna Infolinia dla Konsumentów
0801-64-67-19 – Informatorium z Infolinią na temat Organizacji Pozarządowych

JADŁODAJNIE, SCHRONISKA, NOCLEGOWNIE dla BEZDOMNYCH:

Kuchnia Brata Alberta – 50 posiłków dziennie
67-200 Głogów, pl. Kard. Wyszyńskiego 1, tel. 076 833 88 75
Parafia rzym.-kat. p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

Jadłodajnia – 30 posiłków dziennie
67-200 Głogów, ul. Sikorskiego 23, tel. 076 834 26 82
Parafia rzym.-kat. p.w. Św. Klemensa
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dom Samotnych Matek z Dziećmi – 60 miejsc
67-200 Głogów, ul. Folwarczna 50, tel. 076 833 35 00
MONAR – MARKOT Regionalne Centrum Pomocy Bliźniemu

Noclegownia im. Brata Alberta – 6 miejsc dla mężczyzn (dod. 3) (za skierowaniem MOPS)
67-200 Głogów, ul. Legnicka 3, tel. 076 727 47 00, 076 727 47 705
Miejski Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień

Przytulisko dla najuboższych im. Św. Siostry Faustyny – 80 miejsc dla mężczyzn
67-231 Żukowice 139, tel. 076 831 43 88
Fundacja Instytut Św. Brata Alberta
Parafia rzym.-kat. p.w. Miłosierdzia Bożego
67-200 Głogów, ul. Królowej Jadwigi 1, tel./fax 0-76/ 831 38 50

WAŻNE STRONY:

 1. Cisi Pracownicy Krzyża
 2. Dom Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Dzieci Specjalnej Troski w Głogowie
 3. Dom Dziennego Pobytu w Głogowie
 4. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Głogowie
  Głogów, ul. Norwida 3
  – tel./fax (076) 834- 13- 66
 5. Dom Pomocy Społecznej w Głogowie
 6. Dzienny Ośrodek Opiekuńczy w Głogowie
 7. Głogowskie Stowrzyszenie „Brak Granic”
  Głogów, Sikorskiego 4
  tel. (76) 7276533
  fax (76) 7276501
 8. Komenda Powiatowa Policji w Głogowie
 9. Miejski Ośrodek Profilaktyki w Głogowie
 10. Ośrodek Interwencji Kryzysowej – Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Głogowie
 11. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Głogowie
 12. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie
 13. Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży „Szansa
 14. Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji i Usamodzielniania „Dom w Głogowie
 15. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie A Jutro?
  Głogów, Strumykowa 3
  tel./fax (76) 834 26 78
 16. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Głogowie
 17. Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie
 18. Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich w Powiecie Głogowskim
 19. Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie
 20. Starostwo Powiatowe w Głogowie
 21. Urząd Miasta Głogów
 22. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
 23. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 24. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Empatia
 25. Narodowy Fundusz Zdrowia – Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu
 26. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 27. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 28. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 29. Caritas
 30. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
 31. Portal dla Osób z Niepełnosprawnością
 32. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
 33. Chrondziecko.pl
 34. Dziecko w Sieci
 35. Fundacja Dzieci Niczyje
 36. Fundacja Kidprotect.pl
CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art.14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych     w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą w Głogowie przy ulicy Sikorskiego 4, 67-200 Głogów.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji zadań wykonywanych przez MOPS w Głogowie.
4. Państwa dane osobowe są przetwarzane, w zależności od sprawy:
a. na podstawie przepisów prawa;
b. w związku z wykonaniem umowy, której jesteście Państwo stroną;
c. w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w związku ze sprawowaniem władzy publicznej;
d. w celu ochrony Państwa interesów;
e. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
5. Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi, o którą się Państwo staracie.
7. Przysługuje Państwu prawo do:
a. dostępu do swoich danych (na zasadach opisanych w art. 15 RODO);
b. sprostowania swoich danych osobowych (na zasadach opisanych w art. 16 RODO);
c. żądania usunięcia danych (na zasadach opisanych w art. 17 i 23 RODO)
8. Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody oraz do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzamy tylko na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego MOPS w Głogowie dokonywał do momentu wycofania zgody.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych
11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie podlegają Państwo decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.

Powered by WordPress Popup