Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działa na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r., nr 180, poz. 1493 z późn. zm.). Powołany został na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28.12.2010r. w sprawie określania trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania.

W skład Zespołu wchodzą:

 • Kamilla Mackiewicz-Klimczuk – PCPZ Głogów – Przewodnicząca
 • Justyna Baczyńska – MOPS Głogów
 • Lidia Skrętkowska – MOPS Głogów
 • Wiesława Rzewuska – MOPS Głogów
 • Aneta Mazurkiewicz – MOPS Głogów
 • Karina Jęczmień – MOPS Głogów
 • Izabela Mikołajczyk – MOPS Głogów
 • Krystyna Piasecka-Olejniczak – PCPR Głogów
 • Anna Lechowska – Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży „Szansa”
 • Anna Kowalska – Gimnazjum nr 2 w Głogowie
 • Agnieszka Serdeń – Sąd Rejonowy w Głogowie
 • Aleksandra Mroczek-Kołodziej – Sąd Rejonowy w Głogowie
 • Monika Górecka – MCWR Głogów
 • Bożena Kuczer – Głogowski Szpital Powiatowy
 • Adam Taszarek – Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych Głogów
 • Łukasz Szuwikowski – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Miejskiej Głogów.
 • Monika Ancygier-Szczepańska – KPP Głogów
 • Marta Chodorowska – Sąd Rejonowy w Głogowie

Za obsługę techniczno-organizacyjną odpowiedzialny jest Miejski Ośœrodek Pomocy Społecznej w Głogowie i w jego siedzibie gromadzona jest wszelka dokumentacja oraz odbywa się większoœść spotkań członków Zespołu i grup roboczych.

PIERWSZYM KROKIEM DO PRZERWANIA PRZEMOCY JEST PRZEŁAMANIE IZOLACJI I MILCZENIA

Jeśœli doświadczasz przemocy lub jesteśœ œświadkiem przemocy to skontaktuj się z przedstawicielem:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
 • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
 • policji
 • poœwiaty
 • ochrony zdrowia

Dodatkowe informacje na temat przemocy domowej możesz uzyskać w:

Siedzibie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Głogowie, przy ul. Sikorskiego 4, pokój nr 5, tel. (76) 7276533

REGULACJE PRAWNE

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 wrześœnia 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”
 • Uchwała NR IV/14/2010 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie okreœlenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • Uchwała Nr XXXVII/237/12 z dnia 18 grudnia 2012 r. Rady Miejskiej w Głogowie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2016.
 • GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2012 – 2016
 • Uchwała Nr XXXVII/237/12
CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że

1) administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Głogowie, ul. Sikorskiego 4, reprezentowany przez Dyrektora,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3) dane osobowe świadczeniobiorców przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka,
4) odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa,
6) każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu: do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,
7) każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe ustalenie uprawnień do wnioskowanych świadczeń.


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.