Zaznacz wybrany fragment aby przeczytać.

Zespół Interdyscyplinarny

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Gminy Miejskiej Głogów

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działa na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 218). Powołany został na mocy Uchwały Nr IV/14/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania, zmienionej Uchwałą Nr XXI/171/20 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego:

 1. Kamilla Mackiewicz-Klimczuk – Powiatowe Centrum Pieczy Zastępczej w Głogowie (Przewodnicząca Zespołu)
 2. Justyna Baczyńska – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie
 3. Aneta Mazurkiewicz – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie
 4. Aniela Koch – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie
 5. Izabela Mikołajczyk – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie
 6. Karina Jęczmień – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie
 7. Lidia Skrętkowska – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie
 8. Wiesława Rzewuska – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie
 9. Marta Chodorowska – Sąd Rejonowy w Głogowie
 10. Agnieszka Serdeń – Sąd Rejonowy w Głogowie
 11. Krystyna Piasecka – Olejniczak – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie
 12. Monika Górecka – Miejskie Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie
 13. Anna Lechowska – Stowarzyszenie “Szansa” w Głogowie
 14. Marzenna Kochanowska – Kuliś – I Liceum Ogólnokształcące w Głogowie
 15. Adam Taszarek – Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Głogowie
 16. Monika Ancygier – Szczepańska – Komenda Powiatowa Policji w Głogowie
 17. Renata Kłosowska – Głogowski Szpital Powiatowy
 18. Łukasz Szuwikowski – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów AlkoholowychGminy Miejskiej Głogów

Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie, przy ul. Sikorskiego 4.

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie (Uchwała Nr XXXIV/324/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 marca 2017 r.)

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3 i 5 ww. ustawy, oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

 1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

 2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

 3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

 4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

 5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Do zadań grup roboczych należy w szczególności:

 1. opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;

 2. monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;

 3. dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Regulacje prawne:

 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 218).

 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta.

 3. Uchwała Nr XXXIV/324/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2021.

 4. Uchwała Nr XXI/171/20 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania.

 

Aby uzyskać więcej informacji kliknij w plakat.

 

CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art.14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych     w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą w Głogowie przy ulicy Sikorskiego 4, 67-200 Głogów.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji zadań wykonywanych przez MOPS w Głogowie.
4. Państwa dane osobowe są przetwarzane, w zależności od sprawy:
a. na podstawie przepisów prawa;
b. w związku z wykonaniem umowy, której jesteście Państwo stroną;
c. w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w związku ze sprawowaniem władzy publicznej;
d. w celu ochrony Państwa interesów;
e. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
5. Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi, o którą się Państwo staracie.
7. Przysługuje Państwu prawo do:
a. dostępu do swoich danych (na zasadach opisanych w art. 15 RODO);
b. sprostowania swoich danych osobowych (na zasadach opisanych w art. 16 RODO);
c. żądania usunięcia danych (na zasadach opisanych w art. 17 i 23 RODO)
8. Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody oraz do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzamy tylko na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego MOPS w Głogowie dokonywał do momentu wycofania zgody.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych
11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie podlegają Państwo decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.

Powered by WordPress Popup