Zaznacz wybrany fragment aby przeczytać.

Zespół Interdyscyplinarny

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Gminy Miejskiej Głogów

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działa na podstawie Ustawy z  dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 218). Powołany został na mocy Uchwały Nr IV/14/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania, zmienionej Uchwałą Nr XXI/171/20 Rady Miejskiej w Głogowie  z dnia 15 stycznia 2020 r. w  sprawie uchwalenia regulaminu określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego:

 1. Kamilla Mackiewicz-Klimczuk – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie (Przewodnicząca Zespołu)
 2. Justyna Baczyńska – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie
 3. Aneta Mazurkiewicz – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie
 4. Izabela Mikołajczyk – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie
 5. Karina Jęczmień – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie
 6. Lidia Skrętkowska – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie
 7. Marta Chodorowska – Sąd Rejonowy w Głogowie
 8. Agnieszka Serdeń – Sąd Rejonowy w Głogowie
 9. Monika Górecka – Miejskie Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie
 10. Anna Lechowska – Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży  „Szansa” w Głogowie
 11. Marzenna Kochanowska – Kuliś – I Liceum Ogólnokształcące w Głogowie
 12. Monika Ancygier – Szczepańska – Komenda Powiatowa Policji w Głogowie
 13. Adam Taszarek – Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Głogowie
 14. Łukasz Szuwikowski – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Miejskiej Głogów
 15. Renata Kłosowska – Głogowski Szpital Powiatowy
 16. Monika Szajowska – Kędzierska – Zespół Szkół Ekonomicznych w Głogowie
 17. Marcin Szatyński – Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych Gminy Miejskiej Głogów

Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie, przy ul. Sikorskiego 4.

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie (Uchwała Nr L/402/21 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 grudnia 2021 r.)

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3 i 5 ww. ustawy, oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

 1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
 2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
 4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w  środowisku lokalnym;
 5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Do zadań grup roboczych należy w szczególności:

 1. opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;
 2. monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;
 3. dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Regulacje prawne:

 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 218).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta.
 3. Uchwała Nr L/402/21 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022 – 2026.
 4. Uchwała Nr XXI/171/20 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania.