Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działa na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r., nr 180, poz. 1493 z późn. zm.). Powołany został na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28.12.2010r. w sprawie określania trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania.

W skład Zespołu wchodzą:

 • Kamilla Mackiewicz-Klimczuk – PCPZ Głogów – Przewodnicząca
 • Justyna Baczyńska – MOPS Głogów
 • Lidia Skrętkowska – MOPS Głogów
 • Wiesława Rzewuska – MOPS Głogów
 • Aneta Mazurkiewicz – MOPS Głogów
 • Karina Jęczmień – MOPS Głogów
 • Izabela Mikołajczyk – MOPS Głogów
 • Krystyna Piasecka-Olejniczak – PCPR Głogów
 • Anna Lechowska – Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży „Szansa”
 • Anna Kowalska – Gimnazjum nr 2 w Głogowie
 • Agnieszka Serdeń – Sąd Rejonowy w Głogowie
 • Aleksandra Mroczek-Kołodziej – Sąd Rejonowy w Głogowie
 • Monika Górecka – MCWR Głogów
 • Bożena Kuczer – Głogowski Szpital Powiatowy
 • Adam Taszarek – Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych Głogów
 • Łukasz Szuwikowski – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Miejskiej Głogów.
 • Monika Ancygier-Szczepańska – KPP Głogów
 • Marta Chodorowska – Sąd Rejonowy w Głogowie

Za obsługę techniczno-organizacyjną odpowiedzialny jest Miejski Ośœrodek Pomocy Społecznej w Głogowie i w jego siedzibie gromadzona jest wszelka dokumentacja oraz odbywa się większoœść spotkań członków Zespołu i grup roboczych.

PIERWSZYM KROKIEM DO PRZERWANIA PRZEMOCY JEST PRZEŁAMANIE IZOLACJI I MILCZENIA

Jeśœli doświadczasz przemocy lub jesteśœ œświadkiem przemocy to skontaktuj się z przedstawicielem:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
 • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
 • policji
 • poœwiaty
 • ochrony zdrowia

Dodatkowe informacje na temat przemocy domowej możesz uzyskać w:

Siedzibie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Głogowie, przy ul. Sikorskiego 4, pokój nr 5, tel. (76) 7276533

REGULACJE PRAWNE

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 wrześœnia 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”
 • Uchwała NR IV/14/2010 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie okreœlenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • Uchwała Nr XXXVII/237/12 z dnia 18 grudnia 2012 r. Rady Miejskiej w Głogowie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2016.
 • GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2012 – 2016
 • Uchwała Nr XXXVII/237/12
CZCIONKI
KONTRAST