Zaznacz wybrany fragment aby przeczytać.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działa na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r., nr 180, poz. 1493 z późn. zm.). Powołany został na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28.12.2010r. w sprawie określania trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania.

W skład Zespołu wchodzą:

 • Kamilla Mackiewicz-Klimczuk – PCPZ Głogów – Przewodnicząca
 • Justyna Baczyńska – MOPS Głogów
 • Lidia Skrętkowska – MOPS Głogów
 • Wiesława Rzewuska – MOPS Głogów
 • Aneta Mazurkiewicz – MOPS Głogów
 • Karina Jęczmień – MOPS Głogów
 • Izabela Mikołajczyk – MOPS Głogów
 • Krystyna Piasecka-Olejniczak – PCPR Głogów
 • Anna Lechowska – Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży „Szansa”
 • Anna Kowalska – Gimnazjum nr 2 w Głogowie
 • Agnieszka Serdeń – Sąd Rejonowy w Głogowie
 • Aleksandra Mroczek-Kołodziej – Sąd Rejonowy w Głogowie
 • Monika Górecka – MCWR Głogów
 • Bożena Kuczer – Głogowski Szpital Powiatowy
 • Adam Taszarek – Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych Głogów
 • Łukasz Szuwikowski – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Miejskiej Głogów.
 • Monika Ancygier-Szczepańska – KPP Głogów
 • Marta Chodorowska – Sąd Rejonowy w Głogowie

Za obsługę techniczno-organizacyjną odpowiedzialny jest Miejski Ośœrodek Pomocy Społecznej w Głogowie i w jego siedzibie gromadzona jest wszelka dokumentacja oraz odbywa się większoœść spotkań członków Zespołu i grup roboczych.

PIERWSZYM KROKIEM DO PRZERWANIA PRZEMOCY JEST PRZEŁAMANIE IZOLACJI I MILCZENIA

Jeśœli doświadczasz przemocy lub jesteśœ œświadkiem przemocy to skontaktuj się z przedstawicielem:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
 • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
 • policji
 • poœwiaty
 • ochrony zdrowia

Dodatkowe informacje na temat przemocy domowej możesz uzyskać w:

Siedzibie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Głogowie, przy ul. Sikorskiego 4, pokój nr 5, tel. (76) 7276533

REGULACJE PRAWNE

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 wrześœnia 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”
 • Uchwała NR IV/14/2010 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie okreœlenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • Uchwała Nr XXXVII/237/12 z dnia 18 grudnia 2012 r. Rady Miejskiej w Głogowie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2016.
 • GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2012 – 2016
 • Uchwała Nr XXXVII/237/12
CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art.14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych     w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą w Głogowie przy ulicy Sikorskiego 4, 67-200 Głogów.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji zadań wykonywanych przez MOPS w Głogowie.
4. Państwa dane osobowe są przetwarzane, w zależności od sprawy:
a. na podstawie przepisów prawa;
b. w związku z wykonaniem umowy, której jesteście Państwo stroną;
c. w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w związku ze sprawowaniem władzy publicznej;
d. w celu ochrony Państwa interesów;
e. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
5. Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi, o którą się Państwo staracie.
7. Przysługuje Państwu prawo do:
a. dostępu do swoich danych (na zasadach opisanych w art. 15 RODO);
b. sprostowania swoich danych osobowych (na zasadach opisanych w art. 16 RODO);
c. żądania usunięcia danych (na zasadach opisanych w art. 17 i 23 RODO)
8. Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody oraz do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzamy tylko na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego MOPS w Głogowie dokonywał do momentu wycofania zgody.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych
11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie podlegają Państwo decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.