Stypendia i zasiłki szkolne

Informujemy, że od 01.10.2015 r. zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.07.2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot œświadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 poz. 1058) obowiązują nowe kryteria dochodowe ustalając uprawnienia do ubiegania się stypendium szkolne i wynoszą 514 zł na osobę w rodzinie. Jednoczeœśnie informujemy, że kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 288 zł

Na podstawie Ustawy o systemie oświaty oraz Uchwały Rady Miejskiej w Głogowie w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Głogów, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie od dnia 01.09.2009r. wypłaca stypendia szkolne.

Dokumenty do pobrania:

Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Głogów 2017
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego od 01.09.2018 r.
Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

30.05.2017 r.

INFORMACJA W SPRAWIE STYPENDIÓW/ZASIŁKÓW SZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że

1) administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Głogowie, ul. Sikorskiego 4, reprezentowany przez Dyrektora,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3) dane osobowe świadczeniobiorców przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka,
4) odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa,
6) każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu: do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,
7) każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe ustalenie uprawnień do wnioskowanych świadczeń.


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.