Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od września bieżącego roku ruszył Podprogram 2018, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Na terenie Głogowa wydawana żywość jest przez Europejską Fundację Ludzi Dobrej Woli ,,Serdeczna Pomoc” – Jelenia Góra oraz przez Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej – Parafia Świętego Mikołaja w Głogowie.

Pomoc żywnościową mogą otrzymać najbardziej potrzebujące osoby/rodziny z terenu Głogowa, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego tj.:

  • dla osoby samotnie gospodarującej 1402zł (200 % z 701zł)
  • dla osoby w rodzinie 1056zł  (200% z 528zł)

Osoby zakwalifikowane do objęcia pomocą, będą mogły skorzystać ze wsparcia w formie paczek żywnościowych, które będą wydawane cyklicznie. Europejska Fundacja Ludzi Dobrej Woli ,,Serdeczna Pomoc” – magazyn przy ul. Sikorskiego 48, w godzinach od 9.00-12.00, a Caritas – Parafia Świętego Mikołaja w Głogowie.

Program jest realizowany od września 2018 do czerwca 2019.

Aby skorzystać z pomocy należy zwrócić się o skierowanie do pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Sikorskiego 4 w Głogowie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 09:30.

Informujemy, że pierwsze wydawanie artykułów żywnościowych z Europejskiej Fundacji Ludzi Dobrej Woli ,,Serdeczna Pomoc” będzie w dniu 09.11.2018r.

Informujemy, że Caritas będzie wydawało artykuły żywnościowe w ramach programu w dniu 15.11.2018 od godziny 10 do 11.

Informujemy, że wydawanie artykułów żywnościowych z Europejskiej Fundacji Ludzi Dobrej Woli ,,Serdeczna Pomoc” będzie w dniu 18.12.2018r w godzinach od 09 do 12.

Informujemy, że wydawanie artykułów żywnościowych z Europejskiej Fundacji Ludzi Dobrej Woli ,,Serdeczna Pomoc” będzie w dniu 11.01.2019r w godzinach od 09 do 11.

Informujemy, że Caritas będzie wydawało artykuły żywnościowe w ramach programu w dniu 30.01.2019 od godziny 9 do 15.

Informujemy, że wydawanie artykułów żywnościowych z Europejskiej Fundacji Ludzi Dobrej Woli ,,Serdeczna Pomoc” będzie w dniu 22.02.2019r w godzinach od 09 do 12.

Informujemy, że Caritas będzie wydawało artykuły żywnościowe w ramach programu w dniu 27.03.2019 od godziny 9 do 15.

Informujemy, że wydawanie artykułów żywnościowych z Europejskiej Fundacji Ludzi Dobrej Woli ,,Serdeczna Pomoc” będzie w dniu 05.04.2019r w godzinach od 09 do 12.

Informujemy, że wydawanie artykułów żywnościowych z Europejskiej Fundacji Ludzi Dobrej Woli ,,Serdeczna Pomoc” będzie w dniu 17.04.2019r w godzinach od 09 do 12.

Informujemy, że Caritas będzie wydawało artykuły żywnościowe w ramach programu w dniu 15.05.2019 od godziny 9 do 15.

Informujemy, że wydawanie artykułów żywnościowych z Europejskiej Fundacji Ludzi Dobrej Woli ,,Serdeczna Pomoc” będzie w dniu 29.05.2019r w godzinach od 09 do 11.

CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że

1) administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Głogowie, ul. Sikorskiego 4, reprezentowany przez Dyrektora,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3) dane osobowe świadczeniobiorców przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka,
4) odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa,
6) każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu: do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,
7) każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe ustalenie uprawnień do wnioskowanych świadczeń.


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.