Koordynatorzy zespołów

Zespół DS. wsparcia instytucjonalnego (DPS)
mgr Marzena Śliwińska, tel. (76) 7276-527

Zespół Terenowej Pracy Socjalnej I BEZDOMNOŚCI
mgr Karolina Błaszak, tel. (76) 7276-535

Zespół Terenowej Pracy Socjalnej
mgr Anna Walczak, tel. (76) 7276-535

Zespół ds. wsparcia instytucjonalnego (USŁUGI OPIEKUŃCZE)
mgr Joanna Zienkiewicz, tel. (76) 7276-527

Zespół ds. Rodziny
mgr Ewelina Nowak, tel. (76) 7276-557

Zespół ds. Przemocy i Uzależnień
mgr Justyna Baczyńska, tel. (76) 7276-534

Zespół ds. świadczeń pomocy społecznej
mgr Ewa Czyż, tel. (76) 7276-552

CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że

1) administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Głogowie, ul. Sikorskiego 4, reprezentowany przez Dyrektora,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3) dane osobowe świadczeniobiorców przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka,
4) odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa,
6) każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu: do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,
7) każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe ustalenie uprawnień do wnioskowanych świadczeń.


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.