WNIOSKI O ŚWIADCZENIE DOBRY START MIESZKAŃCY MIASTA GŁOGOWA MOGĄ SKŁADAĆ:

OD 1 LIPCA 2018r. TYLKO DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (PORTAL EMP@TIA, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA),
OD 1 SIERPNIA 2018r.:
– W SIEDZIBIE MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁOGOWIE (PARTER),
– W BIURZE OBSŁUGI MIESZKAŃCA W URZĘDZIE MIEJSKIM (RYNEK 10),
– W BIURZE OBSŁUGI MIESZKAŃCA URZĘDU MIEJSKIEGO W GALERII GLOGOVIA.

WNIOSKI ELEKTRONICZNE JAK TEŻ W FORMIE PAPIEROWEJ SKŁADA SIĘ DO 30 LISTOPADA 2018r.

 

INFORMUJEMY, ŻE ELEKTRONICZNA KORESPONDENCJA DO KLIENTÓW DOTYCZĄCA PROGRAMU DOBRY START BĘDZIE WYSYŁANA PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁOGOWIE Z ADRESU poczta@mops.glogow.pl

Wniosek do pobrania:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START

DOBRY START 300 dla ucznia
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku bez względu na dochód
Komu przysługuje świadczenie? rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym
Na kogo przysługuje świadczenie? W związku z rozpoczęciem roku szkolnego świadczenie przysługuje:
– na dziecko lub osobę uczącą się do 20. roku życia;
– na dziecko lub osobę uczącą się do 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności
Komu nie przysługuje świadczenie? Świadczenie nie przysługuje jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole, studentów, dzieci uczących się w szkole policealnej lub szkole dla dorosłych.W przypadku ubiegania się o świadczenie dobry start na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej albo ubiegania się o świadczenie dobry start przez osobę uczącą się, będącą osobą usamodzielnianą w rozumieniu ustawy wniosek składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym ze względu na miejsce odpowiednio zamieszkania osoby ubiegającej się albo siedziby placówki opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.
Jak, gdzie i kiedy złożyć wniosek? Wnioski składa się w miejscu zamieszkania.
Od 1 lipca 2018r. do 30 listopada 2018r. wnioski można złożyć przez portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.
Od 1 sierpnia 2018r. do 30 listopada 2018r. można złożyć tradycyjny, papierowy wniosek lub wysłać pocztą.
Kiedy wypłata świadczenia? Wypłata świadczenia następuje w terminie dwóch miesięcy licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.
Na wnioski złożone w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia wypłata nastąpi do 30 września.
Ile wynosi świadczenie? 300,00zł

W przypadku ubiegania się o świadczenie dobry start na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej albo ubiegania się o świadczenie dobry start przez osobę uczącą się, będącą osobą usamodzielnianą w rozumieniu ustawy wniosek składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym ze względu na miejsce odpowiednio zamieszkania osoby ubiegającej się albo siedziby placówki opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.

CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że

1) administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Głogowie, ul. Sikorskiego 4, reprezentowany przez Dyrektora,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3) dane osobowe świadczeniobiorców przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka,
4) odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa,
6) każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu: do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,
7) każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe ustalenie uprawnień do wnioskowanych świadczeń.


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.