Zaznacz wybrany fragment aby przeczytać.

WNIOSKI NA DOBRY START MOŻNA SKŁADAĆ  W OKRESIE OD LIPCA DO KOŃCA LISTOPADA DANEGO ROKU.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚWIADCZENIA „DOBRY START”

Do końca listopada można jeszcze składać wnioski na świadczenie „Dobry start”.

Informujemy też, że w związku ze zmianą przepisów od 1 sierpnia świadczenie „Dobry start” przysługuje również na dzieci uczące się w szkole policealnej i szkole dla dorosłych.

 

WNIOSKI O ŚWIADCZENIE DOBRY START MIESZKAŃCY MIASTA GŁOGOWA MOGĄ SKŁADAĆ:

OD 1 LIPCA  TYLKO DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (PORTAL EMP@TIA, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA),
OD 1 SIERPNIA:
– W SIEDZIBIE MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁOGOWIE (SALA OBSŁUGI KLIENTA p.29)

WNIOSKI ELEKTRONICZNE JAK TEŻ W FORMIE PAPIEROWEJ SKŁADA SIĘ DO 30 LISTOPADA.

OD 01.08.2019r.  OSOBY UCZĄCE SIĘ W SZKOLE POLICEALNEJ I SZKOLE DLA DOROSŁYCH SĄ RÓWNIEŻ OBJĘTE PROGRAMEM DOBRY START.  

INFORMUJEMY, ŻE ELEKTRONICZNA KORESPONDENCJA DO KLIENTÓW DOTYCZĄCA PROGRAMU DOBRY START BĘDZIE WYSYŁANA PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁOGOWIE Z ADRESU poczta@mops.glogow.pl

Wniosek do pobrania:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START

DOBRY START 300 dla ucznia
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku bez względu na dochód
Komu przysługuje świadczenie? rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodziną zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – raz w roku na dziecko
Na kogo przysługuje świadczenie? W związku z rozpoczęciem roku szkolnego świadczenie przysługuje:
– na dziecko lub osobę uczącą się do 20. roku życia;
– na dziecko lub osobę uczącą się do 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności
Komu nie przysługuje świadczenie? Świadczenie nie przysługuje jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole oraz studentów. W przypadku ubiegania się o świadczenie dobry start na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej albo ubiegania się o świadczenie dobry start przez osobę uczącą się, będącą osobą usamodzielnianą w rozumieniu ustawy wniosek składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym ze względu na miejsce odpowiednio zamieszkania osoby ubiegającej się albo siedziby placówki opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.
Jak, gdzie i kiedy złożyć wniosek? Wnioski składa się w miejscu zamieszkania.
Od 1 lipca do 30 listopada 2019r. wnioski można złożyć przez portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.
Od 1 sierpnia do 30 listopada można złożyć tradycyjny, papierowy wniosek lub wysłać pocztą.
Kiedy wypłata świadczenia? Wypłata świadczenia następuje w terminie dwóch miesięcy licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.
Na wnioski złożone w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia wypłata nastąpi do 30 września.
Ile wynosi świadczenie? 300,00zł

W przypadku ubiegania się o świadczenie dobry start na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej albo ubiegania się o świadczenie dobry start przez osobę uczącą się, będącą osobą usamodzielnianą w rozumieniu ustawy wniosek składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym ze względu na miejsce odpowiednio zamieszkania osoby ubiegającej się albo siedziby placówki opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.

CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art.14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych     w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą w Głogowie przy ulicy Sikorskiego 4, 67-200 Głogów.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji zadań wykonywanych przez MOPS w Głogowie.
4. Państwa dane osobowe są przetwarzane, w zależności od sprawy:
a. na podstawie przepisów prawa;
b. w związku z wykonaniem umowy, której jesteście Państwo stroną;
c. w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w związku ze sprawowaniem władzy publicznej;
d. w celu ochrony Państwa interesów;
e. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
5. Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi, o którą się Państwo staracie.
7. Przysługuje Państwu prawo do:
a. dostępu do swoich danych (na zasadach opisanych w art. 15 RODO);
b. sprostowania swoich danych osobowych (na zasadach opisanych w art. 16 RODO);
c. żądania usunięcia danych (na zasadach opisanych w art. 17 i 23 RODO)
8. Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody oraz do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzamy tylko na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego MOPS w Głogowie dokonywał do momentu wycofania zgody.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych
11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie podlegają Państwo decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.