Wolontariat

1. Co to jest wolontariat

WOLONTARIAT – dobrowolna, bezpłatna, świadoma działalność na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie

Dziś wolontariat to nie tylko pomoc bliźniemu, to również doskonała okazja, by podnieść kwalifikacje, spełniać swoje marzenia, by mieć odskocznię od codziennych spraw. Pamiętajmy, że wolontariat może też być pierwszym krokiem na rynek pracy. Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć o głębszych korzyściach niematerialnych – wiele osób pytanych o to, co daje im wolontariat, odpowiada: satysfakcję, możliwość sprawdzenia się, odwdzięczenia się, poczucie, że jest się potrzebnym. I to jest chyba w wolontariacie najważniejsze.

2. Idea wolontariatu

Idea wolontariatu jest odpowiedzią na potrzeby osób zgłaszających się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z różnymi problemami. Są to zarówno osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, a także rodzice dzieci, którym niezbędne jest udzielenie pomocy w formie np. korepetycji.

3. Prawo a wolontariat

Działalność wolontariuszy w Polsce reguluje:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn.zm.),
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. Z 2004r. Nr 64 poz. 593) – art. 81 pkt 9 ustawy wskazuje na możliwość korzystania z pomocy wolontariuszy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych;

4. Znajdź wolontariusza

Potrzebujesz pomocy przyjdź lub zadzwoń!!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Sikorskiego 4 67-200 Głogów
tel. 076 72 76 500
e- mail: poczta@mops.glogow.pl

Opiekun Wolontariatu: Joanna Pawłowska
Telefon kontaktowy: 76/ 7276531

5. Zostań wolontariuszem

Jeśli masz czas i chcesz pomóc innym wypełnij poniższą ankietę i przyjdź do MOPS w Głogowie

Pobierz ankietę (format PDF)

CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że

1) administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Głogowie, ul. Sikorskiego 4, reprezentowany przez Dyrektora,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3) dane osobowe świadczeniobiorców przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka,
4) odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa,
6) każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu: do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,
7) każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe ustalenie uprawnień do wnioskowanych świadczeń.


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.