Zaznacz wybrany fragment aby przeczytać.

Deklaracja dostępności Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Język migowy

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada koordynator do spraw dostepności: Urszula Słowińska-Różańska.
 • E-mail: u.slowinska-rozanska@mops.glogow.pl
 • Telefon: 767276553

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 • Adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie
  ul. Sikorskiego 4,
  67-200 Głogów
 • E-mail: poczta@mops.glogow.pl
 • Telefon: 767276500

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek 2-kondygnacyjny, niski parter. Do budynku prowadzą dwa wejscia. Podjazdy do Ośrodka MOPS przy ulicy Sikorskiego 4 przystosowane są dla osób niepełnosprawnych, w budynku DDP przy ulicy Słowiańskiej 28 wejście nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 2. W budynku MOPS i DDP brak windy. W przypadku trudności z wejściem na piętro mozna przywoąć pracownika socjalnego. Spraw zostanie załatwiona w wyznaczonym pomieszczeiu na parterze.
 3. Po całym budynku MOPS i budynku DDP mozna się poruszać z psem przewodnikiem lub psem asystentem.
 4. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku MOPS jest zapewniona w sposób wizualny po przez tablice informacyjne.

Dostępność cyfrowa

 1. Strony intenrtowe MOPS częściowo dostosowane do dostępności cyfrowej.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 1. Ośrodek zapewnia pomoc tłumacza języka migowego.
 2. Strony intenretowe MOPS dostosowane do odczytywalnego maszynowo tekstu.
 3. W budynku MOPS i DDP brak jest pętli indukcyjnej oraz innych urzadzeń emitujących informacje głosowe.

Dodatkowe informacje
Aplikacja mobilna: brak

Inne informacje i oświadczenia

Informacja zwrotna

Na podstawie Art.18.(1-6): Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

Na podstawie Art.18.7: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO

Plan dostępności na lata 2020-2025

CZCIONKI
KONTRAST