Zaznacz wybrany fragment aby przeczytać.

Na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. wprowadzono dodatek osłonowy, który ma pomóc w zapłacie wysokich rachunków za energię oraz towary w sklepach.

Dodatek ten przysługuje gospodarstwom domowym, które mają przeciętne miesięczne dochody, w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 111 ze zm.), nieprzekraczające:

  • 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź
  • 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokość dodatku osłonowego, w zależności od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, wynosi:

  • 400 zł rocznie dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • 600 zł rocznie dla 2-3 osobowego,
  • 850 zł rocznie dla 4-5 osobowego i
  • 1150 zł rocznie dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób.

Podwyższony dodatek – od 500 do 1.437,50 zł rocznie – zaplanowano dla gospodarstw domowych zagrożonych ubóstwem energetycznym, gdy głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy zasilane na węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przyznany dodatek będzie przekazywany w dwóch równych ratach: do 31 marca i do 2 grudnia 2022r.

Przy ustalaniu wysokości dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego,     a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłacana.

Wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie przy ul. Sikorskiego 4, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020r. poz.344).

W przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Wnioskodawca otrzyma informację o jego przyznaniu na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej bądź odbierze tę informację bezpośrednio w MOPS.

Wzór wniosku o dodatek osłonowy (format PDF)

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022r. poz.1) i rozporządzenie Ministra Klimatu  i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022r. (Dz.U. poz. 2).

Klauzula RODO (format PDF)

CZCIONKI
KONTRAST