Nabór do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2023

Zaznacz wybrany fragment aby przeczytać.

Wszelkie informacje udziela Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych w Głogowie do dnia 08-11-2022 tel.76/7276-572,

W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” na 2023 rok finansowanego z Funduszu Solidarnościowego, Gmina Miejska Głogów, w której realizatorem niniejszego Programu jest Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych w Głogowie zaprasza do zgłaszania zapotrzebowania na usługi w ramach ogłoszonego programu.

Podstawa prawna Programu

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, zwany dalej „Ministrem”, na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.) ogłasza nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2023, zwanego dalej „Programem”.

 

Rodzaj zadań

  1. Zgodnie z warunkami Programu, jego głównym celem jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są następujące osoby zwane dalej również „uczestnikami” lub „uczestnikiem”:

dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

  1. Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy w:

wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;

wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;

załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;

korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);

zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

 

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się osobiście, mailowo: morius.glogow@gmail.com lub telefonicznie pod numerem telefonu

76/ 727-65-72 w godz. od 8:00 do 14:00

CZCIONKI
KONTRAST