ORGANIZACJA W FUNKCJONOWANIU MOPS W GŁOGOWIE

Zaznacz wybrany fragment aby przeczytać.

ORGANIZACJA W FUNKCJONOWANIU MOPS W GŁOGOWIE

Szanowni Państwo,

informujemy, że na podstawie §8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego ( Dz. U. z 2020r., poz.433 ze zm.) MOPS w Głogowie wprowadził następujące ograniczenia:

Od 17 marca 2020r. (wtorku) do odwołania nastąpią ograniczenia w funkcjonowaniu MOPS polegające na wykonywaniu zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy klientom oraz zadań związanych z bezpośrednią obsługą interesantów w zakresie wskazanym poniżej:

• W budynku MOPS znajduje się specjalny punkt przyjmowania wniosków, pism, dokumentów. Klienci mogą składać także dokumenty lub informacje z prośbą o kontakt w prowadzonej przez MOPS sprawie. Przyjmowanie interesantów odbywać się będzie w godzinach od 7.30 do 14.00.
• Pracownicy MOPS pracują w zmienionych godzinach pracy placówki. Godziny urzędowania MOPS-od 7.00- 18.00. Praca następuje w systemie zmianowym. Kasa czynna jest w godzinach 10.00-12.00 po uprzednim ustaleniu przez pracownika socjalnego odbioru świadczenia lub dokonania wpłaty.
• Rekomendowane jest, aby klienci we wszystkich sprawach prowadzonych przez MOPS kontaktowali się z pracownikami MOPS-u telefonicznie lub e-mailem od poniedziałku do piątku lub przesyłali korespondencję pocztą tradycyjną lub w konkretnych przypadkach za pośrednictwem ePUAP.
• Wykaz telefonów kontaktowych do poszczególnych komórek organizacyjnych i pracowników znajduje się na stronie internetowej MOPS w Głogowie.
• Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków.
• Aktualizowane na bieżąco informacje w powyższym zakresie będą dostępne na oficjalnej stronie internetowej MOPS w Głogowie.

CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art.14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych     w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą w Głogowie przy ulicy Sikorskiego 4, 67-200 Głogów.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji zadań wykonywanych przez MOPS w Głogowie.
4. Państwa dane osobowe są przetwarzane, w zależności od sprawy:
a. na podstawie przepisów prawa;
b. w związku z wykonaniem umowy, której jesteście Państwo stroną;
c. w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w związku ze sprawowaniem władzy publicznej;
d. w celu ochrony Państwa interesów;
e. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
5. Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi, o którą się Państwo staracie.
7. Przysługuje Państwu prawo do:
a. dostępu do swoich danych (na zasadach opisanych w art. 15 RODO);
b. sprostowania swoich danych osobowych (na zasadach opisanych w art. 16 RODO);
c. żądania usunięcia danych (na zasadach opisanych w art. 17 i 23 RODO)
8. Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody oraz do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzamy tylko na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego MOPS w Głogowie dokonywał do momentu wycofania zgody.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych
11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie podlegają Państwo decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.