Oferta Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej skierowana do osób objętych domową kwarantanną

Zaznacz wybrany fragment aby przeczytać.

Oferta Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej skierowana do osób objętych domową kwarantanną

Zakres działań:

– wsparcie emocjonalne udzielane osobom będącym w kryzysie psychicznym ukierunkowane na wyciszenie emocji i zmniejszenie napięcia wywołanego zaistniała sytuacją, w tym proponowanie wsparcia specjalistycznego (psychologicznego, psychiatrycznego),

– udzielanie poradnictwa na temat możliwości skorzystania z pomocy w formie świadczeń z pomocy społecznej (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej),

– udzielanie informacji w zakresie możliwych form wsparcia dostępnych poza systemem pomocy społecznej – zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami,

– udzielanie informacji na temat zasad dbania o siebie w okresie kwarantanny oraz obostrzeń funkcjonowania społecznego.

Zgłaszane potrzeby realizowane są na bieżąco. Każdego dnia pełniony jest również dyżur telefoniczny w godz. od 7.00 do godz. 19.00, w celu pozostawania w kontakcie i do dyspozycji osób potrzebujących wsparcia choćby w formie rozmowy czy uzyskania potrzebnych informacji.

Wszystkie osoby przebywające w kwarantannie wymagające wsparcia mogą kontaktować się telefonicznie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej:

  • Od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00

tel. 767276557, 767276530,

lub tel. kom.

885 805 364,

885 805 347,

885 805 352,

885 805 361

  • Od poniedziałku do piątku w godz. od 15.00 do 19.00

Tel. kom. 609 953 132

  • W soboty i niedziele w godzinach od 7.00 do 19.00

tel. kom. 609 953 132

Szczególną troską ze strony tutejszego Ośrodka objęte są osoby starsze, samotne, niepełnosprawne – potrzebujące wsparcia w związku z kwarantanną. Do systemu pomocy zaangażowani są wolontariusze, którzy dostarczają artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, leki, a także opiekują się domowymi zwierzętami. Zakres usług na rzecz osób objętych kwarantanną jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym.

 

CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art.14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych     w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą w Głogowie przy ulicy Sikorskiego 4, 67-200 Głogów.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji zadań wykonywanych przez MOPS w Głogowie.
4. Państwa dane osobowe są przetwarzane, w zależności od sprawy:
a. na podstawie przepisów prawa;
b. w związku z wykonaniem umowy, której jesteście Państwo stroną;
c. w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w związku ze sprawowaniem władzy publicznej;
d. w celu ochrony Państwa interesów;
e. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
5. Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi, o którą się Państwo staracie.
7. Przysługuje Państwu prawo do:
a. dostępu do swoich danych (na zasadach opisanych w art. 15 RODO);
b. sprostowania swoich danych osobowych (na zasadach opisanych w art. 16 RODO);
c. żądania usunięcia danych (na zasadach opisanych w art. 17 i 23 RODO)
8. Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody oraz do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzamy tylko na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego MOPS w Głogowie dokonywał do momentu wycofania zgody.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych
11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie podlegają Państwo decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.