Zaznacz wybrany fragment aby przeczytać.

Świadczenia opieki zdrowotnej

KOMUNIKAT

Klienci Działu Pomocy Społecznej

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii prosimy o dostarczenie numeru rachunku konta bankowego w formie wydruku (osobistego bądź też wskazanie nr konta osoby upoważnionej). Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie dostarczenia nr konta bankowego przyznane świadczenia będą dokonywane przekazem pocztowym co znacznie wydłuży termin otrzymania wypłat przyznanych świadczeń.

PROSIMY O ZROZUMIENIE ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI,KTÓRE ISTOTNIE WPŁYNĄ NA OGRANICZENIE RYZYKA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM.

WYNAGRODZENIE ZE SPRAWOWANIA OPIEKI

Świadczenie przeznaczone jest dla osób pełniących funkcję opiekuna prawnego osób ubezwłasnowolnionych, którym sąd z tytułu sprawowania opieki przyznał wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia za sprawowanie opieki określona została w art. 53a ust 1 ustawy o pomocy społecznej, który stanowi, że wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. Świadczenie w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej.

ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przysługuje osobie wymagającej leczenia, nie objętej powszechnym obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej jest decyzja Prezydenta Miasta Głogowa potwierdzająca to prawo.

Decyzję administracyjną wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego i spełnieniu przez osobę następujących warunków:

  • posiadania obywatelstwa polskiego,
  • posiadania statusu uchodźcy lub objęcia ochroną uzupełniającą lub posiadanie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust.1 pkt.1 lit c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach,
  • spełnienia kryterium dochodowego, zgodnie ustawą o pomocy społecznej tj. dla osoby samotnie gospodarującej 634 zł lub na osobę w rodzinie 514 zł.
  • stwierdzeniu braku okoliczności, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. dysproporcji między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny, wskazującą, że osoba lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową wykorzystując własne zasoby majątkowe.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie decyzji przysługuje przez okres 90 dni od dnia określonego w decyzji, którym jest:

  1. dzień złożenia wniosku przez osobę,
  2. w przypadku udzielenia świadczeń w stanie nagłym – dzień udzielenia świadczenia

– chyba, że w tym okresie świadczeniobiorca zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym.

Osoba objęta prawem do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanym ze środków publicznym zobowiązana jest niezwłocznie poinformować organ wydający decyzję o:

  1. każdej zmianie w sytuacji dochodowej lub majątkowej,
  2. objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym z innego źródła.
CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art.14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych     w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą w Głogowie przy ulicy Sikorskiego 4, 67-200 Głogów.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji zadań wykonywanych przez MOPS w Głogowie.
4. Państwa dane osobowe są przetwarzane, w zależności od sprawy:
a. na podstawie przepisów prawa;
b. w związku z wykonaniem umowy, której jesteście Państwo stroną;
c. w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w związku ze sprawowaniem władzy publicznej;
d. w celu ochrony Państwa interesów;
e. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
5. Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi, o którą się Państwo staracie.
7. Przysługuje Państwu prawo do:
a. dostępu do swoich danych (na zasadach opisanych w art. 15 RODO);
b. sprostowania swoich danych osobowych (na zasadach opisanych w art. 16 RODO);
c. żądania usunięcia danych (na zasadach opisanych w art. 17 i 23 RODO)
8. Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody oraz do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzamy tylko na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego MOPS w Głogowie dokonywał do momentu wycofania zgody.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych
11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie podlegają Państwo decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.

Powered by WordPress Popup