Zaznacz wybrany fragment aby przeczytać.

MOPS jako CAL

Ośrodek Pomocy Społecznej jako Centrum Aktywności Lokalnej

Zmiany społeczne i ekonomiczne spowodowały znaczący wzrost potrzeb socjalnych. Od pomocy społecznej oczekuje się już nie tylko przyznawania i wypłacania świadczeń przewidzianych ustawą, ale również prowadzenia pracy socjalnej, rozwijania nowych form pomocy społecznej i samopomocy.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, od początku jego funkcjonowania, oferta usług socjalnych, obok pomocy materialnej, jest ciągle poszerzana. Istniejący system pomocy społecznej nie zawsze skutecznie potrafi sprostać przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych klientów umożliwiając im dalsze funkcjonowanie w społeczeństwie, a zatem zrodziła się potrzeba podjęcia działań na rzecz pozamaterialnych form pomocy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej posiada Certyfikat Jakości Centrum Aktywności Lokalnej, który jest przyznawany instytucji/ organizacji działającej na rzecz aktywizacji, rozwoju środowiska lokalnego przez Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie.

Instytucja pracująca w CAL -u służy budowaniu dobra publicznego i zaufania społecznego. Opiera się na zasadach poszanowania praw człowieka, solidarności społecznej, inicjuje działania służące aktywizacji, edukacji i rozwojowi środowiska lokalnego. Odpowiada na rozpoznane potrzeby społeczności lokalnej, angażuje mieszkańców w proces ich rozwiązywania w myśl zasady „Pomóżmy ludziom, aby pomogli sobie sami”. Tworzy płaszczyznę porozumienia i współpracy, dąży do kształtowania społeczeństwa obywatelskiego.

Elementami jakie wyróżniają instytucję pracującą metodą CAL są:

 • posiadanie miejsca, które ma służyć ożywieniu i integracji społeczności lokalnej
 • podejmowanie działań odpowiadających rozpoznanym potrzebom środowiska, jednocześnie wykorzystując je do wyznaczania kierunków dalszych działań
 • działanie na wielu polach, które nie skupia sie jedynie na pracy z jedną grupą czy pracy z jednym obszarem
 • promowanie pracy metodą wolontarystyczną i zespołową w działaniach dla ludzi i poprzez ludzi,
 • wspieranie inicjatyw lokalnych, tworzenie projektów, grup samopomocowych i obywatelskich, budowanie partnerstw lokalnych na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, inicjowanie lokalnych akcji w oparciu o programy i projekty.
 • wdrażanie programu Centrum Aktywności Lokalnej jest szansą na wzrost sprawności i efektywności działań Ośrodka.

Z ideą CAL pracownicy MOPS zapoznali się na szkoleniu trwającym 16 miesięcy w ramach projektu „Szkoła CAL – dla ludzi z ludźmi” dofinansowanego z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w projekcie był pierwszym krokiem ku zmianie formuły pracy Ośrodka. Zakładał zapoczątkowanie wdrożenia metody środowiskowej w pracy tak, aby pracownicy jako animatorzy społeczności lokalnej byli w stanie tworzyć obszar nowych możliwości dla swoich klientów poprzez grupy samopomocowe, edukacyjne, inicjatywy obywatelskie i wolontariat.

Mapa zasobów i potrzeb

W 2007 r. opracowano 7 map zasobów i potrzeb, które są diagnozą wybranych środowisk, poznaniem ich potencjału (zasobów ludzkich i instytucjonalnych) oraz konkretnych problemów danej społeczności.

Mapy dotyczyły:

 • osiedla Śródmieście – ul. Poczdamska oraz Pl. Jana z Głogowa,
 • osiedla Hutnik – ul. Sienkiewicza i Śniadeckich
 • osiedla Kościuszki – ul. Połaniecka i Długosza
 • osiedla Kopernika – ul. Neptuna, Herkulesa i Orbitalna
 • osiedla Brzostów
 • osiedla Piastów Śl. – ul. Budziszyńska, Królowej Jadwigi, Ziemowita i Pl. Mieszka I
 • osiedla Żarków

Grupy

GRUPY działające w 2013r:

 • Grupa dla osób głuchych i niedosłyszących
 • Grupa wolontariuszy „Serce Otwiera Serce”
 • Grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy

GRUPY działające w MOPS w latach 2007 – 2008 r.

 • „PSZCZÓŁKI”- grupa wsparcia dla osób chorych na cukrzycę po 50 roku życia.
 • ” RAZEM W CHOROBIE” grupa wsparcia dla członków rodzin osób chorych
 • Grupa wsparcia dla osób bezrobotnych
 • Grupa wsparcia dla osób bezrobotnych
 • Grupa wsparcia dla osób bezrobotnych
 • Grupa wsparcia dla młodych matek
 • Grupa terapeutyczna. dla ofiar przemocy

GRUPY w D.Dz.P:

 • Grupa edukacyjna z elementami rehabilitacyjnymi „SZKOŁA PLECÓW”
 • Grupa edukacyjno- terapeutyczna dla osób starszych „NADZIEJA”

GRUPY w DDP i RDST

 • Grupa samopomocowa „Mamo twoje zdrowie tez jest ważne”

GRUPY w D.O.O.:

 • Grupa samopomocowa z elementami ergoterapii „HAFCIARKI”

Koalicje

Koalicja zawarta między MOPS a Komendą Powiatową Policji, Miejskim Ośrodkiem Profilaktyki Uzależnień, Polskim Czerwonym Krzyżem, Przytuliskiem Św. Faustyny, Domem Samotnej Matki z Dziećmi MONAR- MARKOT, Kuchnią Brata Alberta, Parafią p w. Św. Klemensana rzecz osób bezdomnych.

Partnerzy

Partnerzy:

 • Głogowskie Stowarzyszenie „Brak Granic”
 • Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie a jutro?

Charakterystyka

Głogowskie Stowarzyszenie „Brak Granic” działa od listopada 2004r. I jego członkami są przede wszystkim pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Głównym celem organizacji są działania pomocowe na rzecz środowiska lokalnego .

Projekty:

„Szpital przyjazny dzieciom” – w 2005 r. Stowarzyszenie wraz z pracownikami szpitala, Fundacją Jolanty Kwaśniewskiej „Motylkowe szpitale”, fanklubem Chrobry Głogów oraz indywidualnymi sponsorami odnowili oddział dziecięcy w głogowskim szpitalu.

„Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu” – w 2006 r. został zrealizowany projekt finansowany ze środków Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, który trwał od września do grudnia. Program obejmował szereg działań związanych z aktywizacją i integracją seniorów zamieszkujących Głogów.

„Głos osób starszych radością dla bliskich” – luty 2007 r. Odbył się koncert promujący twórczość artystyczną seniorów z Domu Dziennego Pobytu. Projekt został zrealizowany w partnerstwie z Cichymi Pracownikami Krzyża, Mops w Głogowie i indywidualnym sponsorom.

„Ocalić tradycje od zapomnienia” – To projekt finansowany przez Urząd Miejski w Głogowie i zrealizowany we współpracy z DDP, Szkołą Przyrodniczą i Przedszkolem nr 17 w Głogowie obejmował dwie duże imprezy „Sobótki” w czerwcu i „Święto Chleba” we wrześniu 2007 r.

„Wyjść z cienia samotności” – Projekt realizowany z pozyskanych środków z Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej obejmował działania od lipca do grudnia 2007 r. a były to :

„Między nami pokoleniami” – Projekt realizowany z pozyskanych środków z Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej obejmował działania od sierpnia do listopada 2008 r.

CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art.14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych     w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą w Głogowie przy ulicy Sikorskiego 4, 67-200 Głogów.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji zadań wykonywanych przez MOPS w Głogowie.
4. Państwa dane osobowe są przetwarzane, w zależności od sprawy:
a. na podstawie przepisów prawa;
b. w związku z wykonaniem umowy, której jesteście Państwo stroną;
c. w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w związku ze sprawowaniem władzy publicznej;
d. w celu ochrony Państwa interesów;
e. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
5. Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi, o którą się Państwo staracie.
7. Przysługuje Państwu prawo do:
a. dostępu do swoich danych (na zasadach opisanych w art. 15 RODO);
b. sprostowania swoich danych osobowych (na zasadach opisanych w art. 16 RODO);
c. żądania usunięcia danych (na zasadach opisanych w art. 17 i 23 RODO)
8. Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody oraz do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzamy tylko na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego MOPS w Głogowie dokonywał do momentu wycofania zgody.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych
11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie podlegają Państwo decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.

Powered by WordPress Popup