Zaznacz wybrany fragment aby przeczytać.

Program Rodzina 500+

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁOGOWIE

PRZYPOMINA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA DROGĄ

ELEKTRONICZNĄ (poprzez portal EMPATIA, PUE ZUS,

BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA) WNIOSKÓW NA

ŚWIADCZENIE 500+ NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY

2021/2022 (trwający od 01.06.2021 do 31.05.2022).

 

NATOMIAST WNIOSKI W FORMIE TRADYCYJNEJ 

MOŻNA SKŁADAĆ OD DNIA 01.04.2021r.

 

UWAGA !!!

OD DNIA 01 KWIETNIA 2021r.

MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI W FORMIE PAPIEROWEJ NA ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)

NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2021/2022

 

UWAGA !!!

Od 1 lutego 2021 można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres drogą elektroniczną poprzez portal empatia, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną!!!

Godziny przyjęć Działu Świadczeń Rodzinnych:

Poniedziałek – środa oraz piątek od 7.00 do 15.00 w specjalnym punkcie na parterze

Czwartek nieczynne

Sprawy można załatwić telefonicznie, przez e-mail, przez ePUAP, program emp@tia lub złożenie dokumentów w umieszczonej przed wejściem urnie.

W przypadku konieczności osobistego, pilnego załatwienia sprawy, przyjęcie interesantów odbywać się będzie po uprzednim telefonicznym ustaleniu  terminu  spotkania.

NUMERY TELEFONÓW:

76 7276503

76 7276511

76 7276512

76 7276513

76 7276515

76 7276516

76 7276517

76 7276539

 

KOMUNIKAT

Klienci Działu Świadczeń Rodzinnych

Terminy procesowe i sądowe w postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych oraz administracyjnych, których bieg, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, nie rozpoczął się bądź uległ zawieszeniu, rozpoczynają się lub biegną dalej od dnia 24 maja 2020 r.

 

KOMUNIKAT

Klienci Działu Świadczeń Rodzinnych

W związku z wprowadzeniem stanu epidemiologicznego, prosimy o ograniczenie bezpośredniego kontaktu, a w sprawach pilnych prosimy o kontakt drogą elektroniczną (np. E-PUAP i Emp@tia) lub telefoniczną.

Przypominamy, że klienci Działu Świadczeń Rodzinnych wszelkie wnioski oraz dokumenty mogą składać drogą elektroniczną poprzez portal empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną.

Ponadto druki wniosków oraz oświadczeń znajdują się na stronie internetowej Ośrodka w zakładce druki do pobrania. Wówczas tak pobrany wniosek/oświadczenie po prawidłowym wypełnieniu można przesłać pocztą na adres Ośrodka tj. ul. Sikorskiego 4, 67-200 Głogów.

W związku z obecną sytuacją związaną z koronawirusem MOPS nie realizuje wypłat gotówkowych w kasie.

W związku z powyższym prosimy no wskazywanie we wnioskach numeru konta bankowego, na które należy przekazywać środki pieniężne.

PROSIMY O ZROZUMIENIE ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI ORAZ PRZESTRZEGANIE PODSTAWOWYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA, KTÓRE ISTOTNIE WPŁYNĄ NA OGRANICZENIE RYZYKA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM.

 

INFORMACJA O TERMINIE WYPŁAT ŚWIADCZEŃ

Wypłata świadczeń jest realizowana w terminie od 20 do 25 dnia każdego miesiąca.

 

W sekcji „Wnioski do pobrania” są dostępne aktualne druki wniosków do pobrania.

 

Od 1 lipca 2019 r. program Rodzina 500+ obejmie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny oraz bez wymogu alimentów.

INFORMUJEMY, ŻE ELEKTRONICZNA KORESPONDENCJA DO KLIENTÓW DOTYCZĄCA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO BĘDZIE WYSYŁANA PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁOGOWIE Z ADRESU poczta@mops.glogow.pl

Przypominamy, że obecny okres świadczeniowy dotyczący 500+ trwa do maja 2021. Osoby, które mają ustalone prawo do świadczenia wychowawczego nie mają obowiązku ponownego składania wniosków w roku 2020.

Wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny okres, trwający od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r., można składać od 1 lipca 2019 r. elektronicznie (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS) oraz od 1 sierpnia 2019 r. drogą tradycyjną (w urzędzie lub listownie pocztą).

Zasady przyznania świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres świadczeniowy 2019/2021

OD 1 LIPCA 2019r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie przesyła wnioskodawcy za pomocą e- mail (poczta@mops.glogow.pl) informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej- o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, ma możliwość uzyskania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego w tut. Ośrodku.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

  • matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca
  • opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo
  • opiekunowi prawnemu dziecka, albo
  • dyrektorowi domu pomocy społecznej

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
W przypadku urodzenia dziecka lub ukończenia przez dziecko 18 roku życia trakcie miesiąca wysokość świadczenia wychowawczego jest ustalana proporcjonalnie do liczby dni, w których świadczenie wychowawcze przysługuje.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

  • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
  • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
  • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
  • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zmiana dla osób samotnie wychowujących dziecko

Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Nowo narodzone dziecko

Jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka.

Zachowanie ciągłości świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku.

Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, którym zostało przyznane świadczenie wychowawcze, drugi rodzic, opiekun prawny dziecka albo opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dane dziecko, prawo to ustala się, począwszy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, nie wcześniej jednak niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu, za który zmarłemu rodzicowi, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka wypłacono ostatnie świadczenie wychowawcze.

Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, z wniosku których toczyło się postępowanie o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i postępowanie to nie zostało jeszcze zakończone, drugi rodzic, opiekun prawny dziecka albo opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dane dziecko, prawo to ustala się drugiemu rodzicowi, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, przyjmując za datę złożenia wniosku datę złożenia wniosku przez zmarłego rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka.

 

UWAGA!!!

INFORMUJEMY, ŻE W SIEDZIBIE OŚRODKA NIE MA PUNKTU KSERO.

ŚWIADCZENIOBIORCY, KTÓRZY MAJĄ OBOWIĄZEK DOSTARCZENIA KSEROKOPII DOKUMENTU, SĄ ZOBOWIĄZANI DO PRZEDŁOŻENIA ODPISU DOKUMENTU WRAZ Z ORYGINAŁEM W CELU POTWIERDZENIA PRZEZ PRACOWNIKA OŚRODKA ZGODNOŚCI Z ORYGINAŁEM.

PONADTO INFORMUJEMY, ŻE KSEROKOPIĘ MOŻE POŚWIADCZYĆ NOTARIUSZ ALBO WYSTĘPUJĄCY W SPRAWIE PEŁNOMOCNIK STRONY BĘDĄCY ADWOKATEM, RADCĄ PRAWNYM, RZECZNIKIEM PATENTOWYM LUB DORADCĄ PODATKOWYM.

 

Podstawa prawna

ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm.);

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie.

Ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej można pobrać Informatory 500+:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/informatory-rodzina-500-plus

 

CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art.14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych     w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą w Głogowie przy ulicy Sikorskiego 4, 67-200 Głogów.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji zadań wykonywanych przez MOPS w Głogowie.
4. Państwa dane osobowe są przetwarzane, w zależności od sprawy:
a. na podstawie przepisów prawa;
b. w związku z wykonaniem umowy, której jesteście Państwo stroną;
c. w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w związku ze sprawowaniem władzy publicznej;
d. w celu ochrony Państwa interesów;
e. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
5. Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi, o którą się Państwo staracie.
7. Przysługuje Państwu prawo do:
a. dostępu do swoich danych (na zasadach opisanych w art. 15 RODO);
b. sprostowania swoich danych osobowych (na zasadach opisanych w art. 16 RODO);
c. żądania usunięcia danych (na zasadach opisanych w art. 17 i 23 RODO)
8. Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody oraz do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzamy tylko na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego MOPS w Głogowie dokonywał do momentu wycofania zgody.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych
11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie podlegają Państwo decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.

Powered by WordPress Popup