Zaznacz wybrany fragment aby przeczytać.

KOMUNIKAT

Klienci Działu Pomocy Społecznej

      W związku z wprowadzeniem stanu epidemii prosimy o dostarczenie numeru rachunku konta bankowego w formie wydruku (osobistego bądź też wskazanie nr konta osoby upoważnionej). Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie dostarczenia nr konta bankowego przyznane świadczenia będą dokonywane przekazem pocztowym co znacznie wydłuży termin otrzymania wypłat przyznanych świadczeń.

PROSIMY O ZROZUMIENIE ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI,KTÓRE ISTOTNIE WPŁYNĄ NA OGRANICZENIE RYZYKA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM.

W związlu z zaistniałą sytuacją pandemii koronawirusa, wydawanie żywno9ści w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowana z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) wstrzymane do odwołania!

Oznacza to, że dnia 06 kwietnia 2020r. żywność nie będzie wydawana.

Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od września bieżącego roku ruszył Podprogram 2019, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Informujemy, że od 10 września 2019 wydawane są skierowania do Parafii Świętego Mikołaja w Głogowie (Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od września bieżącego roku ruszył Podprogram 2018, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Na terenie Głogowa wydawana żywość jest przez Europejską Fundację Ludzi Dobrej Woli ,,Serdeczna Pomoc” – Jelenia Góra oraz przez Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej – Parafia Świętego Mikołaja w Głogowie.

Pomoc żywnościową mogą otrzymać najbardziej potrzebujące osoby/rodziny z terenu Głogowa, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego tj.:

  • dla osoby samotnie gospodarującej 1402zł (200 % z 701zł)
  • dla osoby w rodzinie 1056zł  (200% z 528zł)

Osoby zakwalifikowane do objęcia pomocą, będą mogły skorzystać ze wsparcia w formie paczek żywnościowych, które będą wydawane cyklicznie. Europejska Fundacja Ludzi Dobrej Woli ,,Serdeczna Pomoc” – magazyn przy ul. Sikorskiego 48, w godzinach od 9.00-12.00, a Caritas – Parafia Świętego Mikołaja w Głogowie.

Program jest realizowany od września 2018 do czerwca 2019.

Aby skorzystać z pomocy należy zwrócić się o skierowanie do pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Sikorskiego 4 w Głogowie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 09:30.

Informujemy, że Caritas będzie wydawało artykuły żywnościowe w ramach programu w dniu 15.05.2019 od godziny 9 do 15.

Informujemy, że wydawanie artykułów żywnościowych z Europejskiej Fundacji Ludzi Dobrej Woli ,,Serdeczna Pomoc” będzie w dniu 29.05.2019r w godzinach od 09 do 11.

Informujemy, że w dniu 06.04.2020r. w godzinach 8.00-10.00 przy ul. Sikorskiego 48 będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Skierowania wydawane są przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie.

 

CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art.14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych     w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą w Głogowie przy ulicy Sikorskiego 4, 67-200 Głogów.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji zadań wykonywanych przez MOPS w Głogowie.
4. Państwa dane osobowe są przetwarzane, w zależności od sprawy:
a. na podstawie przepisów prawa;
b. w związku z wykonaniem umowy, której jesteście Państwo stroną;
c. w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w związku ze sprawowaniem władzy publicznej;
d. w celu ochrony Państwa interesów;
e. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
5. Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi, o którą się Państwo staracie.
7. Przysługuje Państwu prawo do:
a. dostępu do swoich danych (na zasadach opisanych w art. 15 RODO);
b. sprostowania swoich danych osobowych (na zasadach opisanych w art. 16 RODO);
c. żądania usunięcia danych (na zasadach opisanych w art. 17 i 23 RODO)
8. Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody oraz do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzamy tylko na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego MOPS w Głogowie dokonywał do momentu wycofania zgody.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych
11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie podlegają Państwo decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.

Powered by WordPress Popup