Zaznacz wybrany fragment aby przeczytać.

Dobry start 300+

UWAGA !!!

OD DNIA 04 LISTOPADA 2020r.

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH PRACUJE W TRYBIE WEWNĘTRZNYM

I ZOSTAJE ZAMKNIĘTY DLA INTERESANTÓW

Sprawy można załatwić telefonicznie, przez e-mail, przez ePUAP, program emp@tia lub złożenie dokumentów w umieszczonej przed wejściem urnie

W przypadku konieczności osobistego, pilnego załatwienia sprawy, przyjęcie interesantów odbywać się będzie po uprzednim telefonicznym ustaleniu  terminu  spotkania.

NUMERY TELEFONÓW:

76 7276503

76 7276511

76 7276512

76 7276513

76 7276515

76 7276516

76 7276517

76 7276539

 

KOMUNIKAT

Klienci Działu Świadczeń Rodzinnych

W związku z wprowadzeniem stanu epidemiologicznego, prosimy o ograniczenie bezpośredniego kontaktu, a w sprawach pilnych prosimy o kontakt drogą elektroniczną (np. E-PUAP i Emp@tia) lub telefoniczną.

Przypominamy, że klienci Działu Świadczeń Rodzinnych wszelkie wnioski oraz dokumenty mogą składać drogą elektroniczną poprzez portal empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną.

Ponadto druki wniosków oraz oświadczeń znajdują się na stronie internetowej Ośrodka w zakładce druki do pobrania. Wówczas tak pobrany wniosek/oświadczenie po prawidłowym wypełnieniu można przesłać pocztą na adres Ośrodka tj. ul. Sikorskiego 4, 67-200 Głogów.

W związku z obecną sytuacją związaną z koronawirusem MOPS nie realizuje wypłat gotówkowych w kasie.

W związku z powyższym prosimy no wskazywanie we wnioskach numeru konta bankowego, na które należy przekazywać środki pieniężne.

PROSIMY O ZROZUMIENIE ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI ORAZ PRZESTRZEGANIE PODSTAWOWYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA, KTÓRE ISTOTNIE WPŁYNĄ NA OGRANICZENIE RYZYKA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM.

 

WNIOSKI NA DOBRY START MOŻNA SKŁADAĆ  W OKRESIE OD LIPCA DO KOŃCA LISTOPADA DANEGO ROKU.

 

WNIOSKI O ŚWIADCZENIE DOBRY START MIESZKAŃCY MIASTA GŁOGOWA MOGĄ SKŁADAĆ:

OD 1 LIPCA  TYLKO DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (PORTAL EMP@TIA, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA, PUE ZUS),
OD 1 SIERPNIA:
– W SIEDZIBIE MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁOGOWIE (SALA OBSŁUGI KLIENTA p.29)

WNIOSKI ELEKTRONICZNE JAK TEŻ W FORMIE PAPIEROWEJ SKŁADA SIĘ DO 30 LISTOPADA.

OD 01.08.2019r.  OSOBY UCZĄCE SIĘ W SZKOLE POLICEALNEJ I SZKOLE DLA DOROSŁYCH SĄ RÓWNIEŻ OBJĘTE PROGRAMEM DOBRY START.  

INFORMUJEMY, ŻE ELEKTRONICZNA KORESPONDENCJA DO KLIENTÓW DOTYCZĄCA PROGRAMU DOBRY START BĘDZIE WYSYŁANA PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁOGOWIE Z ADRESU poczta@mops.glogow.pl

Wniosek do pobrania:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START

DOBRY START 300 dla ucznia
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku bez względu na dochód
Komu przysługuje świadczenie? rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodziną zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – raz w roku na dziecko
Na kogo przysługuje świadczenie? W związku z rozpoczęciem roku szkolnego świadczenie przysługuje:
– na dziecko lub osobę uczącą się do 20. roku życia;
– na dziecko lub osobę uczącą się do 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności
Komu nie przysługuje świadczenie? Świadczenie nie przysługuje jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole oraz studentów. W przypadku ubiegania się o świadczenie dobry start na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej albo ubiegania się o świadczenie dobry start przez osobę uczącą się, będącą osobą usamodzielnianą w rozumieniu ustawy wniosek składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym ze względu na miejsce odpowiednio zamieszkania osoby ubiegającej się albo siedziby placówki opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.
Jak, gdzie i kiedy złożyć wniosek? Wnioski składa się w miejscu zamieszkania.
Od 1 lipca do 30 listopada wnioski można złożyć przez portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.
Od 1 sierpnia do 30 listopada można złożyć tradycyjny, papierowy wniosek lub wysłać pocztą.
Kiedy wypłata świadczenia? Wypłata świadczenia następuje w terminie dwóch miesięcy licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.
Na wnioski złożone w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia wypłata nastąpi do 30 września.
Ile wynosi świadczenie? 300,00zł

W przypadku ubiegania się o świadczenie dobry start na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej albo ubiegania się o świadczenie dobry start przez osobę uczącą się, będącą osobą usamodzielnianą w rozumieniu ustawy wniosek składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym ze względu na miejsce odpowiednio zamieszkania osoby ubiegającej się albo siedziby placówki opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.

CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art.14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych     w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą w Głogowie przy ulicy Sikorskiego 4, 67-200 Głogów.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji zadań wykonywanych przez MOPS w Głogowie.
4. Państwa dane osobowe są przetwarzane, w zależności od sprawy:
a. na podstawie przepisów prawa;
b. w związku z wykonaniem umowy, której jesteście Państwo stroną;
c. w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w związku ze sprawowaniem władzy publicznej;
d. w celu ochrony Państwa interesów;
e. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
5. Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi, o którą się Państwo staracie.
7. Przysługuje Państwu prawo do:
a. dostępu do swoich danych (na zasadach opisanych w art. 15 RODO);
b. sprostowania swoich danych osobowych (na zasadach opisanych w art. 16 RODO);
c. żądania usunięcia danych (na zasadach opisanych w art. 17 i 23 RODO)
8. Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody oraz do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzamy tylko na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego MOPS w Głogowie dokonywał do momentu wycofania zgody.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych
11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie podlegają Państwo decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.