Zaznacz wybrany fragment aby przeczytać.

Zsd.RiDŚ – projekty socjalne

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia w załączeniu ofertę pomocową przygotowaną przez Zespół ds. Rodziny i Działań Środowiskowych związaną z realizacją zajęć psychoedukacyjnych i psychoterapeutycznych organizowanych w ramach projektów socjalnych.

  1. „Szkoła dla Rodziców” to ogólnopolski projekt wspierania umiejętności wychowawczych, który spełnia standardy jakości poziomu II – Dobra praktyka zgodnie z kryteriami oceny przyjętymi w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. „Szkoła dla Rodziców” ma swoje fundamenty w idei „wychowania bez porażek”. Szczególną rolę odgrywa w niej umiejętność komunikowania się i zrozumienia.

Program ”Szkoły dla Rodziców” obejmuje cykl dziesięciu trzygodzinnych spotkań edukacyjnych.

Plan zajęć obejmuje:
– rozwój i opanowanie konkretnych umiejętności wychowawczych,
– edukacje rodziców w zakresie rozwoju potrzeb dziecka, wyznaczania norm,
– uświadomienie rodzicom, że skuteczność wychowania w znacznym stopniu zależy od

osoby wychowującej – oznacza to, że aby zmienić dziecko, trzeba zacząć od zmiany siebie,
– pogłębieniu samoświadomości i refleksji na temat skuteczności określonych metod wychowawczych.

Tematyka zajęć obejmuje:
– wyrażanie oczekiwań i ograniczeń,
– rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
– aktywne, wspierające słuchanie,
– motywowanie dziecka do współdziałania,
– modyfikowanie niepożądanych zachowań dziecka bez stosowania jakichkolwiek form przemocy,
– uwalnianie dziecka od grania ról narzuconych w domu bądź w szkole,
– wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
– budowanie realnego poczucia własnej wartości,
– konstruktywne rozwiązywanie konfliktów,
– naukę samodyscypliny.

 

  1. . Projekt socjalny „Zobacz, usłysz”- spotkania dla rodziców i opiekunów młodzieży podejmującej zachowania ryzykowne, w szczególności próby samobójcze i samookaleczenia.

Cele proponowanego projektu obejmują:

– podniesienie świadomości dotyczącej wpływu postaw rodzicielskich na rozwój i proces socjalizacji dzieci w wieku dojrzewania,
– nabycie i wdrożenie wiedzy dotyczącej prawidłowości okresu dojrzewania i istniejących wszechstronnych zagrożeń dotyczących tego etapu rozwojowego, w szczególności zachowań autodestrukcyjnych i prób samobójczych,
– odniesienie świadomości dotyczącej czynników ryzyka wyzwalających zachowania problemowe osób młodocianych oraz ich skutków,
– rozwój kompetencji w zakresie pozytywnych relacji z dzieckiem w wieku dojrzewania,
– nabycie wiedzy na temat strategii i metod  radzenia  sobie w sytuacjach trudnych,
– poszerzenie świadomości na temat trudności związanych z przebiegiem  etapów rozwojowych.

Realizacja proponowanego projektu pod nazwą „Zobacz ,usłysz” obejmuje cykl ośmiu trzygodzinnych spotkań.

  1.  Projekt socjalny „Zrozumieć rodzinę” skierowany jest do osób przeżywających trudności w relacjach małżeńskich/partnerskich.

Cele projektu obejmują :

– pomoc we wzbudzaniu i wzmacnianiu motywacji członków rodziny do budowania trwałych relacji wewnątrzrodzinnych,

– tworzenie warunków do wzrostu umiejętności interpersonalnych członków rodziny,

– pomoc w  przezwyciężaniu i rozwiązywaniu problemów.

Udział w programie „Zrozumieć rodzinę” stanowi dla dorosłych okazję do zdobycia wiedzy na tematy dotyczące:

– faz rozwoju związku,

– pojawiających się kryzysów,

– znaczenia rodzicielstwa :

– czynników warunkujących trwałość związku,

– dynamiki miłości,

– umiejętności wyrażania własnych uczuć i emocji;

 

Realizacja proponowanego projektu pod nazwą „Zrozumieć Rodzinę” obejmuje cykl dziesięciu trzygodzinnych spotkań .

  1. Projekt socjalny „W kręgu kobiet” stanowi uzupełnienie istniejącej oferty skierowanej do kobiet doznających przemocy. Jest to program, który zakłada między innymi wzrost poczucia własnej wartości, zwiększenie umiejętności radzenia sobie  z przemocą, zwiększenie poczucia  sprawczości i wpływu na własne życie.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie pozycji kobiet oraz wspieranie działań  mających na celu odbudowanie poczucia własnej wartości.

Plan zajęć obejmuje:

– zwiększenie wiedzy na temat przemocy domowej (rodzajów przemocy,  skutków przemocy, sposobów rozpoznawania przemocy),

– zwiększenie poczucia bezpieczeństwa,

– wzmocnienie samooceny i wiary we własne możliwości;

– zwiększenie umiejętności stawiania granic,

– pogłębienie samoświadomości i rozumienia własnych potrzeb,

– zwiększenie umiejętności interpersonalnych;

– zwiększenie umiejętności wyrażania własnych uczuć i emocji,

– zwiększenie odpowiedzialności za własne życie,

– zdobycie umiejętności asertywnego wyrażania własnych sądów i opinii,

– zwiększenie wiedzy na temat funkcjonującego w naszym mieście systemu wsparcia dla osób doznających przemocy.

Realizacja proponowanego projektu „W kręgu kobiet” obejmuje cykl dziesięciu trzygodzinnych spotkań psychoedukacyjnych.

 

 

 

  1.  Projekt socjalny” Bądź szczęśliwy w swoim domu” przeznaczony jest  dla osób pragnących  rozwinąć swoje umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego.

Celem programu jest:

– promowanie świadomości  na temat dbania o czystość i wygląd mieszkania,

– integrowanie członków rodziny do przygotowywania wspólnych posiłków,robienia zakupów oraz spędzania czasu wolnego,

– pogłębianie wiedzy dotyczącej profilaktyki zdrowotnej.

 

Realizacja programu „Bądź szczęśliwy w swoim domu” obejmuje cykl siedmiu  spotkań, jeden raz w tygodniu.

 

 

  1.  Projekt socjalny „ ABC Rodzinnych finansów” skierowany jest do osób pragnących podnieść swoje umiejętności zarządzania budżetem domowym.

Podczas  spotkań uczestnicy podnoszą kompetencje w zakresie:

– zasad  konstruowania budżetu domowego  z udziałem wszystkich członków rodziny,

– analizy wyszczególnionych  miesięcznych wydatków z posiadanego dochodu wraz

z  uwzględnieniem ich właściwego przeznaczenia,

– nabycia umiejętności dysponowania środkami finansowymi

– poprawy relacji rodzinnych, poprzez wspólną integrację.

Realizacja programu „ABC rodzinnych finansów”  obejmuje jeden cykl zajęć warsztatowych. Edycja składa się z trzech spotkań, po trzy godziny zegarowe.

CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art.14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych     w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą w Głogowie przy ulicy Sikorskiego 4, 67-200 Głogów.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji zadań wykonywanych przez MOPS w Głogowie.
4. Państwa dane osobowe są przetwarzane, w zależności od sprawy:
a. na podstawie przepisów prawa;
b. w związku z wykonaniem umowy, której jesteście Państwo stroną;
c. w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w związku ze sprawowaniem władzy publicznej;
d. w celu ochrony Państwa interesów;
e. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
5. Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi, o którą się Państwo staracie.
7. Przysługuje Państwu prawo do:
a. dostępu do swoich danych (na zasadach opisanych w art. 15 RODO);
b. sprostowania swoich danych osobowych (na zasadach opisanych w art. 16 RODO);
c. żądania usunięcia danych (na zasadach opisanych w art. 17 i 23 RODO)
8. Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody oraz do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzamy tylko na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego MOPS w Głogowie dokonywał do momentu wycofania zgody.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych
11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie podlegają Państwo decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.

Powered by WordPress Popup