Zaznacz wybrany fragment aby przeczytać.

Zgodnie z art. 13 i art.14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwanego dalej RODO informujemy, że:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Głogowie ul. Sikorskiego 4. reprezentowany przez Dyrektora

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej, telefoniczny: 76 7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail :
iodo@mops.glogow.pl

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, w ramach sprawowanej władzy publicznej przez administratora i ochrony żywotnych interesów osoby której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej, tj. utrzymania kontaktu z osobami poddanymi kwarantannie oraz w celu udzielenia pomocy osobom objętym kwarantanną na podstawie:
– art. 6 ust. 1 lit. d), art. 9 ust. 1 i 2 lit i) RODO;
– ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
– ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych;
Pani/Pana dane osobowe, takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, pesel, numer telefonu, data rozpoczęcia i zakończenia kwarantanny, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał bezpośrednio od Państwa lub od organów administracji publicznej (Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Głogowie, Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego).

ODBIORCY DANYCH
Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (organy administracji publicznej, policja) oraz inne podmioty na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.
Pani/Pana dane osobowe będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wykonania przez nich obowiązków

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane i w czasie określonym przepisami prawa i obowiązującym u administratora jednolitym rzeczowym wykazem akt .

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki2, 00-193 Warszawa.

INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI LUB OBOWIAZKU PODANIA DANYCH
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, jeżeli wynika to z przepisów prawa. Jeżeli administrator nie będzie posiadał Pani/Pana danych osobowych, to nie będzie mógł zrealizować celu przetwarzania – brak udzielenia pomocy oraz brak możliwości utrzymania kontaktu z osobami przebywającymi na kwarantannie.

INFORMACJA O PROFILOWANIU
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu

CZCIONKI
KONTRAST

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art.14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych     w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą w Głogowie przy ulicy Sikorskiego 4, 67-200 Głogów.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, telefonicznie: 76/7276526 lub za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@mops.glogow.pl,
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji zadań wykonywanych przez MOPS w Głogowie.
4. Państwa dane osobowe są przetwarzane, w zależności od sprawy:
a. na podstawie przepisów prawa;
b. w związku z wykonaniem umowy, której jesteście Państwo stroną;
c. w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w związku ze sprawowaniem władzy publicznej;
d. w celu ochrony Państwa interesów;
e. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
5. Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi, o którą się Państwo staracie.
7. Przysługuje Państwu prawo do:
a. dostępu do swoich danych (na zasadach opisanych w art. 15 RODO);
b. sprostowania swoich danych osobowych (na zasadach opisanych w art. 16 RODO);
c. żądania usunięcia danych (na zasadach opisanych w art. 17 i 23 RODO)
8. Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody oraz do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzamy tylko na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego MOPS w Głogowie dokonywał do momentu wycofania zgody.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych
11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie podlegają Państwo decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych


Wybierając przycisk WCHODZĘ DO SERWISU, przycisk „X” (zamknij) lub klikając w dowolne miejsce na stronie oświadczasz, że zapoznałeś się z w/w klauzulą.

Powered by WordPress Popup