Dodatek gazowy

REFUNDACJA PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE
W 2023R.

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Głogowie informuje, że wnioski o refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023r. są przyjmowane:

 

W formie papierowej w siedzibie Ośrodka

poniedziałek – piątek od godz. 7.00 do godz. 15.00

W formie elektronicznej

E-PUAP /mops_glogow_sekretariat/skrytkaESP

Przy użyciu aplikacji mObywatel

Pobranie aplikacji mObywatel jest możliwe poprzez stronę:
https://www.gov.pl/web/mobywatel-w-aplikacji/pobierz-aplikacje1

Aby złożyć wniosek, należy wybrać opcję Złóż wniosek, a następnie wybrać właściwy wniosek.

Uwaga!

W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wnioski można pobrać w formie elektronicznej na stronie https://mops.glogow.pl lub w siedzibie Ośrodka w godzinach urzędowania.

Składane wnioski (elektroniczne pliki) powinny być podpisane elektronicznie: uwierzytelnione za pomocą ważnego profilu zaufanego lub opatrzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Tylko taka forma podpisu upoważnia do rozpatrzenia wniosku. Nie jest wystarczające, aby podpisywać wiadomość nadsyłaną przez system E-Puap, ponieważ załączony wniosek nie będzie nosił znamion ważności względem regulacji opisanych w ustawie do tzw. refundacji podatku VAT. Zwracamy się z prośbą, aby upewnić się, iż plik wniosku (plik elektroniczny w formacie PDF, DOC lub inny ogólnodostępny format dokumentu) był podpisany jedną z wyżej wymienionych metod.

  1. W przypadku korzystania z profilu zaufanego do podpisania wniosku, należy skorzystać z narzędzia dostępnego pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany/oraz postępować ze wskazówkami na stronie.
  2. W przypadku korzystania z kwalifikowanego podpisu elektronicznego plik wniosku powinien być podpisany przy zachowaniu formatu XADES lub PADES.

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023r. przysługuje:

Odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, o których mowa w art. 3 pkt 3a ustawy Prawo energetyczne. Źródło grzewcze musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia wejścia  w życie ustawy (21 grudnia 2022r.), albo po tym dniu w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków,  o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Warunkiem niezbędnym jest także spełnienie kryterium dochodowego tj. dla gospodarstwa jednoosobowego wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie może przekroczyć kwoty 2100 zł, a dla osoby w gospodarstwie domowym wieloosobowym – 1500 zł na osobę  w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Pod uwagę brany jest dochód osiągnięty w:

– przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek –  w przypadku wniosku złożonego w okresie od 1 stycznia do 31 lipca danego roku,  

– ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek – w przypadku wniosku złożonego w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku. 

O przyznanie refundacji podatku VAT można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu pierwszej faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. 

Wnioski składa się nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r. – w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT, lub po dniu 29 lutego 2024r. w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Wnioskodawca sam decyduje o częstotliwości składania wniosków o wypłatę refundacji podatku VAT. Wniosek może być składany zaraz po otrzymaniu i opłaceniu faktury, jak również jednorazowo za kilka faktur. Ważne jest dochowanie ww. terminów. 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Do wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa należy dołączyć:

– fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do odbiorcy przez przedsiębiorstwo energetyczne,

– dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące   (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Wnioskodawca otrzyma informację o jego przyznaniu  na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej.  
Osoby, które nie podały adresu e-mail mają możliwość osobistego odebrania informacji w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie przy ul. Sikorskiego 4 (I piętro, sala 29).

Odmowa refundacji podatku VAT, uchylenie prawa lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji administracyjnej.  

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji.  Jednak odmowa przyznania refundacji podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT, wymagają wydania decyzji.

Refundacja podatku VAT nie przysługuje, jeżeli:

– paliwa gazowe służą ci jedynie do gotowania lub podgrzewania wody użytkowej;

– twój średni miesięczny dochód przekracza 2100zł, w przypadku gospodarstwa domowego jednoosobowego, lub średni miesięczny dochód na osobę przekracza 1500zł, w przypadku gospodarstwa domowego wieloowocowego;

– nie jesteś stroną umowy z przedsiębiorstwem energetycznym, które dostarcza paliwa gazowe;

– nie zgłosiłeś kotła zasilanego paliwami gazowym do CEEB;

– korzystasz z miejskiej sieci ciepłowniczej;

– korzystasz z kotła zasilanego LPG

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 grudnia
2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców gazowych
w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022r. poz. 2687)

Do pobrania:

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT (format PDF)

Klauzula RODO (format PDF)