Jesteś tutaj:

Pomoc Żywnościowa 2014-2023

KOMUNIKAT

Klienci Działu Pomocy Społecznej

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2023

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODPROGRAM 2021

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie styczeń 2022 – czerwiec 2023, a jej celami szczegółowymi są:

  1. a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
  2. b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
  3. c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
  4. d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: styczeń 2022 – czerwiec 2023

Na terenie Głogowa wydawana żywość jest przez Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej – Parafia Świętego Klemensa w Głogowie, ul. Sikorskiego 23.

– Parafia Świętego Mikołaja w Głogowie, ul. Powstańców 1.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

Od 1 stycznia 2022r. kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej wynosi:

  • 1 707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 1 320,00 PLN dla osoby w rodzinie.

Kto może skorzystać z pomocy żywnościowej?
Osoby i rodziny, znajdujące się w trudniej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (m.in. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność) i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj.:1 707,20zł  dla osoby samotnie gospodarującej i 1 320,00 zł dla osoby w rodzinie.

Jak otrzymać pomoc żywnościową?
Warunkiem skorzystania z pomocy jest otrzymanie skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie, które wydawane jest na podstawie oświadczenia o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

  1. Sposób kwalifikacji:

Aby skorzystać z pomocy należy zwrócić się o skierowanie do pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Sikorskiego 4 w Głogowie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 09:30.

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej – Parafia Świętego Klemensa w Głogowie oraz Parafia Świętego Mikołaja w Głogowie, jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych.