Jesteś tutaj:

Dodatek dla gospodarstw domowych

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła można było składać w okresie od dnia 21 września 2022r. do dnia 30 listopada 2022r

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie informuje, że wnioski o przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych są przyjmowane:

 

W formie papierowej w siedzibie Ośrodka

poniedziałek – piątek od godz. 7.00 do godz. 15.00

 

W formie elektronicznej

E-PUAP /mops_glogow_sekretariat/skrytkaESP

Uwaga!

W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków
komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wnioski można pobrać w formie elektronicznej na stronie BIP

lub w siedzibie Ośrodka w godzinach urzędowania.

Składane wnioski (elektroniczne pliki) powinny być
podpisane elektronicznie: uwierzytelnione za pomocą ważnego profilu
zaufanego lub opatrzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Tylko
taka forma podpisu upoważnia do rozpatrzenia wniosku. Nie jest
wystarczające, aby podpisywać wiadomość nadsyłaną przez system E-Puap,
ponieważ załączony wniosek nie będzie nosił znamion ważności względem
regulacji opisanych w ustawie do tzw. dodatku węglowego. Zwracamy się z
prośbą, aby upewnić się, iż plik wniosku (plik elektroniczny w formacie
PDF, DOC lub inny ogólnodostępny format dokumentu) był podpisany jedną z
wyżej wymienionych metod.

  1. W przypadku korzystania z profilu zaufanego do podpisania wniosku, należy skorzystać z narzędzia dostępnego pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany/ oraz postępować ze wskazówkami na stronie.
  2. W przypadku korzystania z kwalifikowanego podpisu elektronicznego
    plik wniosku powinien być podpisany przy zachowaniu formatu XADES lub
    PADES.

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje:

– osobom posiadającym obywatelstwo polskie, mającym
miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,

– cudzoziemcom, mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia
na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na
pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w
art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z
12 grudnia 2013 r.   o cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem w
Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,

w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany,

– mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich
Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu
art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium
obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin,
posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym,   w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:
1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon
kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane
peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
3) kocioł olejowy

– zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji
emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21
listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz   o
centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438,
1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w
przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz
pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków,     o których
mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ust. 1, rozumie się:

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione
pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i
gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

 

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca
zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden
dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw
domowych zamieszkujących pod tym adresem.

 

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku
dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa
domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten
jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy.
Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla
gospodarstw domowych złożyła więcej niż jedna osoba z danego
gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek ten jest przyznawany
wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski
pozostawia się bez rozpoznania.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych przyjmuje się, że:
1) jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego;
2) gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.

 

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca
zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w
terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie
odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw
domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, nie
stosuje się ust. 4 i 5 do gospodarstwa domowego, którego źródłem
ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła zgłoszone lub
wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków z ust. 1.

W przypadku, gdy w lokalu zamieszkuje
więcej niż jedno gospodarstwo domowe jeden dodatek dla gospodarstw
domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących
w tym lokalu.

 

Przy dodatku dla gospodarstw domowych nie
obowiązuje próg dochodowy. Jednorazowe świadczenie jest przyznawane po
rozpatrzeniu prawidłowo złożonego wniosku.

 

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:


1) 3000 złotych – w przypadku gdy głównym
źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz
powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy,  zasilane
peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna
kawałkowego;
2) 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem
ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza,
trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem
kawałkowym;

3) 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
4) 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. 

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę
dodatku dla gospodarstw domowych są składane pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

Przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych nie
wymaga wydania decyzji.  Jednak odmowa przyznania dodatku dla
gospodarstw domowych, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie
nienależnie pobranego dodatku węglowego, wymagają wydania decyzji
administracyjnej.

Informacja o przyznaniu dodatku węglowego zostanie
wysłana na adres poczty elektronicznej, wskazany przez wnioskodawcę we
wniosku o wypłatę dodatku. W przypadku, gdy we wniosku nie wskazano
adresu poczty elektronicznej, informację o przyznaniu dodatku dla
gospodarstw domowych można odebrać w siedzibie tutejszego Ośrodka w
godzinach urzędowania.

Ważne! Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje
gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o
wypłatę dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5
sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

 

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje osobie
w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo
stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa    w art. 2 ust. 1
ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących
ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na
rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692).

Podstawa prawna:

Ustawa
z dnia 19 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z
2022r. poz. 1967 ze zmianami)

Klauzula RODO (format PDF).