Jesteś tutaj:

Dodatek osłonowy

DODATEK OSŁONOWY

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego należało złożyć w okresie od dnia 1 stycznia 2024r. do 30 kwietnia 2024r.

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy:

  1. spełnić kryterium dochodowe 1500 zł/2100 zł
  2. złożyć wniosek do końca kwietnia 2024 r. 

 

Dodatek osłonowy przysługuje w 2024 r.:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 i 658) nie przekracza kwoty 2100 zł, oraz 

2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę. 

 

Przy ustalaniu wysokości dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłacana.

 

Dodatek osłonowy to jednorazowe świadczenie dla I połowy 2024 r.

Wnioski należy składać w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.

 

Wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie przy ul. Sikorskiego 4, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020r. poz.344).

W przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

 

Wysokość dodatku osłonowego jest obliczany z według poniższego wzoru: 

(wartość dodatku osłonowego z 2022 r. + kwota waloryzacji wskaźnikiem 14,4 %) i całość dzieli się przez 2. Dzielimy przez 2 bo – jak wspomniano – dodatek na 2024 r. wynosi 50% dodatku osłonowego z 2022 r.) i w roku 2024 wynosi:

1) 228,8 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego; 

2) 343,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób; 

3) 486,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób; 

4) 657,8 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób. 

Ile wynosi podwyższony dodatek osłonowy?

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy:

  • 286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego; 
  • 429 złdla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób; 
  • 607,75 złdla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób; 
  • 822,25 złdla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Podwyższony dodatek osłonowy przysługuje dla gospodarstw domowych, gdy głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy zasilane na węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

– osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

– osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

 

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji.  Jednak odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego, wymagają wydania decyzji.

Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej, wskazany przez wnioskodawcę we wniosku o wypłatę dodatku. W przypadku, gdy we wniosku nie wskazano adresu poczty elektronicznej, informację o przyznaniu dodatku osłonowego można odebrać w siedzibie tutejszego Ośrodka w godzinach urzędowania.

Ważne! Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.