Jesteś tutaj:

Dodatek węglowy

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można było składać w okresie od dnia 17 sierpnia 2022r. do dnia 30 listopada 2022r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie informuje, że wnioski o przyznanie dodatku węglowego są przyjmowane:

W formie papierowej w siedzibie Ośrodka

poniedziałek – piątek od godz. 7.00 do godz. 15.00

W formie elektronicznej

E-PUAP /mops_glogow_sekretariat/skrytkaESP

Uwaga!

W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków
komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wnioski można pobrać w formie elektronicznej na stronie BIP

lub w siedzibie Ośrodka w godzinach urzędowania.

Dodatek węglowy przysługuje:

osobom posiadającym obywatelstwo polskie, mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

cudzoziemcom, mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia
na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na
pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w
art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z
12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem w
Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,

w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany,

– mającym miejsce zamieszkania i
przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw
członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy  o
Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz
członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca
2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz
wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii
Europejskiej i członków ich rodzin, posiadającym prawo pobytu lub prawo
stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest
kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon
kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo
stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej
ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z
dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz
o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia
2022r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania
wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji
emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

 

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

 

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego;

 

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

– osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

– osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub
niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią
zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

 

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku
węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko
jednego gospodarstwa domowego.

 

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca
zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden
dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych
zamieszkujących pod tym adresem.

 

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku
węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających
ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany
wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski
pozostawia się bez rozpoznania.

 

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca
zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w
terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie
odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw
domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, nie
stosuje się ust. 3a i 3b do gospodarstwa domowego, którego źródłem
ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła.

W przypadku, gdy w lokalu zamieszkuje
więcej niż jedno gospodarstwo domowe jeden dodatek węglowy przysługuje
dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących    w tym lokalu.

Przy dodatku węglowym nie obowiązuje próg
dochodowy. Jednorazowe świadczenie jest przyznawane po rozpatrzeniu
prawidłowo złożonego wniosku.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego należy złożyć w terminie do 30 listopada 2022r.

Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę
dodatku węglowego są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych oświadczeń.

 

Przyznanie dodatku węglowego nie wymaga wydania
decyzji.  Jednak odmowa przyznania dodatku węglowego, uchylenie oraz
rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego,
wymagają wydania decyzji.

W przypadku, o którym mowa w ust. 3c, gospodarstwu
domowemu, które zajmuje lokal, dla którego nie było możliwe ustalenie
odrębnego adresu, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyznaje
dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku
przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ ten ustalił zamieszkiwanie
pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz
wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego
źródła ogrzewania.

Informacja o przyznaniu dodatku węglowego zostanie
wysłana na adres poczty elektronicznej, wskazany przez wnioskodawcę we
wniosku o wypłatę dodatku. W przypadku, gdy we wniosku nie wskazano
adresu poczty elektronicznej, informację o przyznaniu dodatku węglowego
można odebrać w siedzibie tutejszego Ośrodka w godzinach urzędowania.

Ważne! Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

 

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym,
na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od
przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców
niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz.
U. poz. 1477).

 

Dodatek węglowy nie przysługuje gospodarstwom domowym,
objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku, o którym
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją
na rynku paliw.

 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1692 ze zmianami)

Klauzula RODO