Grupa wsparcia dla osób sprawujących opiekę nad osobami z problemami nad zdrowiem psychicznym

„Codziennie upadam…Codziennie się waham…
Codziennie podnoszę…Ale dźwigam mój cały mały świat.
I dźwigać będę…Bo siła nie tkwi w mięśniach,
lecz w sercu…”
Grupa Wsparcia
Każdy człowiek oczekuje wsparcia w różnych aspektach życia codziennego, ale szczególnie istotne jest ono dla osób mających problemy ze zdrowiem psychicznym.
Z obserwacji pracowników socjalnych, wynika że opiekunowie osób z problemami ze zdrowiem psychicznym narażeni są na szereg różnorodnych obciążeń w różnych sferach swojego życia. Wśród najczęściej wymienianych obciążeń dla opiekunów w związku ze sprawowaną opieką wskazano: zmęczenie psychiczne, brak możliwości pracy i rozwoju osobistego, ograniczone kontakty z ludźmi, trudne zachowania osoby z problemami ze zdrowiem psychicznym. Członkowie rodzin osób wymagających opieki doraźnie korzystają z pomocy ze strony środowiska sąsiedzkiego, znajomych.
Poszukując sposobów na poszerzenie oferty wsparcia społecznego w zakresie poprawy sytuacji życiowej rodzin i opiekunów osób z problemami ze zdrowiem psychicznym przygotowaliśmy ofertę wsparcia kierowanej do opiekunów osób z problemami psychicznymi poprzez utworzenie grupy wsparcia dla tej grupy mieszkańców.
Proponowane spotkania pozwolą uczestnikom na zdobycie nowej wiedzy i umiejętności, wzbogacenie posiadanych kompetencji, oraz wymianę doświadczeń. W ramach planowanych spotkań przewidujemy wykłady związane z tematyką zgłaszaną przez samych uczestników, np.:
-informacji o prawach i możliwościach opiekunów i osób zależnych np. dotyczących zasad korzystania ze środków z PFRON, ZUS, PUP itp.)
-rozmów (wykładów) ze specjalistami (psychiatra, psycholog, terapeuta, pracownik socjalny, prawnik, dietetyk, inni)
-technik radzenia sobie ze stresem
-ćwiczeń relaksacyjnych.
Główny celem projektu jest wspieranie w przezwyciężaniu trudności osób sprawujących opiekę nad osobami z problemami ze zdrowiem psychicznym.
Przewidujemy, że grupa wsparcia będzie miała charakter grupy otwartej.
Realizacja projektu obejmuje cykl comiesięcznych spotkań, które będą odbywały się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie przy ulicy Gen. Wł. Sikorskiego 4 Pierwsze spotkanie jest zaplanowane na dzień 18.10.2023r.

Osoby zainteresowane udziałem z w zajęciach zapraszamy do kontaktu:
Zespół ds. Rodziny i Działań Środowiskowych
Tel. 76 72 76 530, 885 805 346
Koordynator programu Joanna Grzegorek- Gil

 

Obrazek pokazuje plakat dotyczący grupy wsparcia

Procedury bezpieczeństwa [COVID]

Procedury bezpieczeństwa [COVID]