Jesteś tutaj:

Pomoc dla obywateli Ukrainy

Opiekun tymczasowy dla małoletniego obywatela Ukrainy
Dla kogo  może być ustanowiony opiekun tymczasowy?
Opiekuna tymczasowego ustanawia sąd opiekuńczy właściwy ze względu na miejsce pobytu małoletniego. Sąd może ustanowić dla małoletniego obywatela Ukrainy, który przybył na terytorium państwa polskiego bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi tam prowadzonymi oraz przebywa na terenie Gminy Miejskiej Głogów bez opieki osób dorosłych, które zgodnie z prawem byłyby za niego odpowiedzialne. Opiekuna tymczasowego można wyznaczyć dla kilku małoletnich. Rodzeństwo powinno być pod opieką tego samego opiekuna tymczasowego.
Kto może być opiekunem tymczasowym?
Ustanawiając opiekuna tymczasowego, sąd kieruje się dobrem dziecka. Opiekunem tymczasowym może być krewny lub powinowaty małoletniego lub inna osoba dająca rękojmię należytego wykonywania obowiązków takiego opiekuna. W przypadku braku kandydatów na opiekuna, osobę mogącą pełnić te obowiązki wskazuje (na wniosek sądu) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie.
Jakie uprawnienia ma opiekun tymczasowy?
Opiekun tymczasowy reprezentuje małoletniego oraz sprawuje pieczę nad jego osobą i majątkiem. Dla podjęcia decyzji w ważniejszych sprawach opiekun tymczasowy musi uzyskać zgodę sądu.
Jak ustanawiany jest opiekun tymczasowy?
Opiekuna tymczasowego ustanawia sąd opiekuńczy właściwy ze względu na miejsce pobytu małoletniego (na wniosek lub z urzędu). Wniosek do sądu może złożyć m.in. osoba, która sprawuje faktyczną pieczę nad małoletnim. Sąd rozpoznaje sprawę bezzwłocznie, nie później niż w terminie 3 dniu od dnia wpływu do  wniosku lub powzięcia informacji  o konieczności ustanowienia opiekuna tymczasowego. Sąd przesłuchuje kandydata na opiekuna tymczasowego i osobę sprawującą faktyczną pieczę nad małoletnim oraz wysłuchuje małoletniego, jeżeli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwala, uwzględniając w miarę możliwości jego rozsądne życzenie. Sąd może również ustanowić opiekuna tymczasowego bez wyznaczania rozprawy, jeśli kandydat na opiekuna tymczasowego sprawuje faktyczną pieczę nad małoletnim, a okoliczności sprawy nie budzą wątpliwości co do prawidłowego wykonywania tej pieczy i dobro małoletniego się temu nie sprzeciwia. Postanowienie o ustanowieniu opiekuna tymczasowego jest skuteczne i wykonalne z chwilą jego ogłoszenia, a jeśli ogłoszenia nie było, to z chwilą wydania.
Kto sprawuje nadzór nad opiekunem tymczasowym?
Nadzór nad realizacją praw i obowiązków opiekuna tymczasowego mieszkającego na terenie Gminy Miejskiej Głogów, sprawuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie. Nadzór sprawowany przez Ośrodek obejmuje w szczególności kontrolę zapewnienia przez opiekunów tymczasowych małoletnim odpowiednich warunków opieki i wychowania.
Podstawa prawna: Art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 ze zm.).  

Ponadto Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103 ze zmianami), obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 tej ustawy, przysługuje m. in. prawo do: świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, jeżeli zamieszkuje z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednio na zasadach i w trybie określonych w tych przepisach, z wyłączeniem warunku posiadania karty pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.

Ustalając prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od kryterium dochodowego, przy ustalaniu dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się członka rodziny, który, zgodnie z oświadczeniem osoby ubiegającej się o te świadczenia, nie przebywa na terytorium RP.

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, nie wcześniej niż od miesiąca, w którym obywatel ten został wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, a w przypadku świadczeń przysługujących na dziecko – również dziecko zostało wpisane do tego rejestru. Wniosek o przyznanie świadczeń, o których mowa w ust. 1 ustawy, zawiera numer PESEL wnioskodawcy oraz, jeżeli występuje, rodzaj, serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy, a w przypadku świadczeń przysługujących na dziecko – numer PESEL dziecka oraz, jeżeli występuje, rodzaj, serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy. Przysługujące na dziecko świadczenia lub dofinansowanie, o których mowa w ust. 1, przysługują także opiekunowi tymczasowemu dziecka, o którym mowa w art. 25 ustawy. Ustalając prawo do świadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1ustawy, przepisy art. 5 ust. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych stosuje się odpowiednio.

Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r., poz. 103 ze zmianami).  

Kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 4, 67-200 Głogów

tel. 76 7276-500 / fax 76 7276-501

poczta@mops.glogow.pl

Formularz kontaktowy