"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

PROGRAM DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

Wieloletni rządowy program ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (Moduł 1 i 2)


Dofinansowanie 290 900,00 zł 

Całkowita wartość 461 746,03 zł

Celem modułu 1 i 2 Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.           

W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:         
1) posiłek;      
2) świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności;  
3) świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Ze środków przekazywanych w ramach Programu Gmina Miejska Głogów – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie udziela wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.


W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka, o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.