Jesteś tutaj:

Usługi opiekuńcze

Zgłoszenie  potrzeby przyznania usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania może nastąpić w formie ustnej, telefonicznie lub pisemnie w siedzibie  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie przez osobę zainteresowaną, rodzinę, opiekuna prawnego lub osobę z najbliższego otoczenia.

 

1. Obowiązek zapewnienia pomocy i opieki osobie wymagającej usług opiekuńczych w pierwszej kolejności spoczywa na osobie lub rodzinie zobowiązanej do pomocy (współmałżonek, dzieci, wnuki). W celu zbadania sytuacji materialno – bytowej rodziny pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy u osób zobowiązanych do pomocy zgodnie z art.103 ustawy o pomocy społecznej.

Osoba lub rodzina osoby zainteresowanej przyznaniem pomocy  w pierwszej kolejności powinna wykorzystać wszystkie  możliwości we własnym zakresie tj:

– zapewnienia pomocy przez rodzinę w formie zabezpieczenia opieki lub poprzez finansowanie  prywatnej opieki;

– zapewnienia pomocy oferowanej przez inne instytucje lub podmioty medyczne zajmujące się opieką.

Powinna też skorzystać z oferowanych w tym zakresie form pomocy w placówkach na terenie miasta.

pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej: – Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych ul. Norwida 5, tel. 76 7276572;   lub  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Słowiańska 12, tel. 76 8341003;

pielęgniarska opieka długoterminowa domowa :

* „ Medica” ul. Garncarska 23;

* „ Dommed” ul. Norwida 2 D;

* „ Geriamed” Aleja Wolności 19 A;

* „ Przedsiębiorstwo lecznicze Salus” ul. Norwida 2 D

Ośrodek w pierwszej kolejności musi zapewnić pomoc w formie usług opiekuńczych osobom samotnym nieposiadającym rodziny.

 

2. Usługi opiekuńcze przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej lub za jej zgodą na wniosek innych osób po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania, na podstawie decyzji administracyjnej określającej ich zakres, wymiar godzin pracy opiekunki i wysokość odpłatności.

3. Dokumenty, które należy złożyć wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy:

  • zaświadczenie lekarskie w celu przyznania usług opiekuńczych wypełnione przez lekarza prowadzącego (druk do pobrania u pracownika socjalnego lub na stronie internetowej MOPS),
  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu dla pracownika),
  • w przypadku cudzoziemców dokument określający status w Polsce,
  • decyzja w związku z przyznaniem renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, renty socjalnej, świadczenia uzupełniającego,
  • decyzja w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego,
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub o niezdolności do pracy,
  • zaświadczenie o wysokości pobieranego świadczenia: renty, emerytury, wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło itp.,
  • wydatki na leki, leczenie (faktury z aptek lub inne dokumenty potwierdzające poniesione koszty),

4. Zakres i wymiar świadczonych usług dostosowany jest indywidualnie do potrzeb osoby zainteresowanej i ustalony na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego.

5. Katalog usług obejmuje między innymi:

  • pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb, tj. zakupy, pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, załatwianie wizyt lekarskich, gotowanie, utrzymanie porządku,
  • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych (dotyczy to osób nieposiadających rodziny).

6. Pomoc usługowa jest udzielana bez względu na dochód osoby lub rodziny, natomiast odpłatność za korzystanie z pomocy usługowej jest uzależniona od dochodu osoby lub rodziny Wysokość odpłatności ustalana jest zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Głogowie.

                                 

                                                                                                                                      Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej

                                                                                           Zespół ds. Usług Opiekuńczych, Głogów, ul. Sikorskiego 4

                                                                                                      Tel. (76)7276527, (76)7276522, (76)7276514

                                                                                                                              W godzinach od 7.30 do 9.30, od 13.30 do 14.30

 

Zdjęcie przedstawia dwie dłonie starszej i młodej osoby

Pliki do pobrania:    zaswiadczenie_lekarskie