Jesteś tutaj:

Fundusz alimentacyjny

Godziny przyjęć Działu Świadczeń Rodzinnych:

Poniedziałek – środa oraz piątek od 7.00 do 15.00 w Sali obsługi klienta, pok. 29, I piętro

Czwartek nieczynne

NUMERY TELEFONÓW:

76 7276503
76 7276511
76 7276512
76 7276513
76 7276515
76 7276516
76 7276517
76 7276539

Klienci Działu Świadczeń Rodzinnych

Przypominamy, że klienci Działu Świadczeń Rodzinnych wszelkie wnioski oraz dokumenty mogą składać drogą elektroniczną poprzez portal empatia.mrpips.gov.pl.
Ponadto druki wniosków oraz oświadczeń znajdują się na stronie internetowej Ośrodka w zakładce wnioski do pobrania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej MOPS Głogów. Wówczas tak pobrany wniosek/oświadczenie po prawidłowym wypełnieniu można przesłać pocztą na adres Ośrodka tj. ul. Sikorskiego 4, 67-200 Głogów.

INFORMACJA O TERMINIE WYPŁAT ŚWIADCZEŃ

Wypłata świadczeń jest realizowana w terminie od 20 do 25 dnia każdego miesiąca.

Klienci Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie korzystający ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego zobowiązani są zgłaszać wszelkie zmiany dotyczące sytuacji dochodowej i rodzinnej.

Dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w którym dochód był osiągany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.

Dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.

Wnioski o przyznanie funduszu alimentacyjnego można składać online od 1 lipca (portal Emp@tia), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w urzędzie lub listownie pocztą). Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest ustalane na okres roku od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku.


Data złożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku

Data ustalenia uprawnień i wypłata świadczenia

od 1 lipca TYLKO WNIOSKI INTERNETOWE do 31 października
od 1 sierpnia 31 sierpnia do 31 października
od 1 września do 30 września do 30 listopada
od 1 października 31 października do 31 grudnia
od 1 listopada do 30 listopada do 31 stycznia następnego roku
od 1 grudnia do 31 stycznia do 28 lutego

OSOBY UPRAWNIONE

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności-bezterminowo.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł ( w okresie świadczeniowym 2022/2023 obowiązującym od 01.10.2023r. do 30.09.2024r. kwoty 1.209,00zł), zwaloryzowanej zgodnie z ust. 2c–2f. 2a.
W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę, o której mowa w ust. 2, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie. 2b. W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, ustalona zgodnie z ust. 2a, jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje. 2c. Kwota, o której mowa w ust. 2, podlega co 3 lata waloryzacji od dnia 1 października roku, w którym przeprowadzana jest waloryzacja. 2d. Waloryzacja polega na zwiększeniu kwoty, o której mowa w ust. 2, o wskaźnik waloryzacji. Wskaźnikiem waloryzacji jest procentowy skumulowany wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), obowiązującego na dzień 1 stycznia roku, w którym jest przeprowadzana waloryzacja, w stosunku do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w dniu 1 stycznia roku poprzedzającego o trzy lata rok, w którym jest przeprowadzana waloryzacja. 2e. Wysokość kwoty, o której mowa w ust. 2, ustalanej w sposób określony w ust. 2d, zaokrągla się do pełnych złotych w górę. 2f. Minister właściwy do spraw rodziny, w terminie do dnia 31 stycznia roku, w którym przeprowadzana jest waloryzacja, ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wysokość kwoty, o której mowa w ust. 2

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
– została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
– zawarła związek małżeński.


WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO USTALENIE UPRAWNIEŃ

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. Wniosek składa się ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek zawiera:

1) nazwę i adres organu właściwego wierzyciela;
2) dane dotyczące wnioskodawcy i członków rodziny wnioskodawcy, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania, stan cywilny, obywatelstwo, płeć, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz, o ile je posiada – adres poczty elektronicznej i numer telefonu;
3) wskazanie osoby uprawnionej, na którą wnioskodawca wnosi o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
4) wskazanie, czy osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
5) wskazanie organu emerytalno-rentowego, do którego są opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne za członka rodziny;
6) wskazanie danych dotyczących sytuacji dochodowej członków rodziny;
7) oświadczenie wnioskodawcy o przekazaniu organowi egzekucyjnemu wszelkich znanych mu informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu;
8) oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji;
9) klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

1. Oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.2), zawierają odpowiednio:
– dane osoby składającej oświadczenie oraz dane członka rodziny, którego dotyczy oświadczenie, w tym: imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość,
– dane dotyczące dochodu,
– klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
2. Oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji zawiera odpowiednio:
– dane organu prowadzącego egzekucję, w tym nazwę organu oraz jego siedzibę;
– dane dotyczące tytułu wykonawczego, na podstawie którego prowadzona jest egzekucja, w tym: wysokość zasądzonych alimentów, datę i sygnaturę akt;
– dane dotyczące dłużnika alimentacyjnego, w tym: imię, nazwisko, numer PESEL i adres zamieszkania;
– informację, czy egzekucja okazała się bezskuteczna.
3. Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne zawiera:
– dane organu prowadzącego egzekucję wystawiającego zaświadczenie, w tym nazwę organu oraz jego siedzibę;
– informację o tym, czy egzekucja okazała się bezskuteczna;
– dane osoby uprawnionej, której dotyczy zaświadczenie, w tym imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;
– dane dotyczące tytułu wykonawczego, na podstawie którego prowadzona jest egzekucja, w tym: wysokość zasądzonych alimentów, datę i sygnaturę akt;
– dane dotyczące dłużnika alimentacyjnego, w tym: imię, nazwisko, numer PESEL i adres zamieszkania;
– kwotę zobowiązań dłużnika alimentacyjnego na dzień wystawiania zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji z tytułu: wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, należności wierzyciela alimentacyjnego, należności likwidatora funduszu alimentacyjnego powstałych z tytułu świadczeń alimentacyjnych wypłaconych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz. U. z 1991 r. poz. 200, z późn. zm.3);
– wskazanie przyczyny bezskuteczności egzekucji;
– wskazanie działań podjętych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów.
4. Ustalając prawo do świadczeń uwzględnia się również odpowiednio:
– zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
– oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej;
– umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;
– umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
– odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;
– przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;
– w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd:
– zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
– informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą;
– dokument, w tym oświadczenie, określający datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu;
– dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
– dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
– kartę pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60 i 858), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
– inne dokumenty, w tym oświadczenia, potwierdzające spełnienie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego będących przedmiotem wniosku.
Dokumenty wymagane przez organ właściwy wierzyciela, poza dokumentami wymienionymi w § 4, § 5 i § 6 pkt 7 rozporządzenia oraz oświadczeniami wymienionymi w rozporządzeniu, są składane jako kopie tych dokumentów.