Jesteś tutaj:

Projekty socjalne

  • „Szkoła dla Rodziców”

„Szkoła dla Rodziców” to projekt wspierania umiejętności wychowawczych, który spełnia standardy jakości poziomu II – Dobra praktyka zgodnie z kryteriami oceny przyjętymi w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. „Szkoła dla Rodziców” ma swoje fundamenty w idei „wychowania bez porażek”. Szczególną rolę odgrywa w niej umiejętność komunikowania się i zrozumienia. Program ”Szkoły dla Rodziców” obejmuje cykl dziesięciu trzygodzinnych spotkań edukacyjnych.

Plan zajęć obejmuje:
– rozwój i opanowanie konkretnych umiejętności wychowawczych,
– edukacje rodziców w zakresie rozwoju potrzeb dziecka, wyznaczania norm,
– uświadomienie rodzicom, że skuteczność wychowania w znacznym stopniu zależy od osoby wychowującej – oznacza to, że aby zmienić dziecko, trzeba zacząć od zmiany siebie,
– pogłębieniu samoświadomości i refleksji na temat skuteczności określonych metod wychowawczych.

Tematyka zajęć obejmuje:
– wyrażanie oczekiwań i ograniczeń,
– rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
– aktywne, wspierające słuchanie,
– motywowanie dziecka do współdziałania,
– modyfikowanie niepożądanych zachowań dziecka bez stosowania jakichkolwiek form przemocy,
– uwalnianie dziecka od grania ról narzuconych w domu bądź w szkole,
– wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
– budowanie realnego poczucia własnej wartości,
– konstruktywne rozwiązywanie konfliktów,
– naukę samodyscypliny.

 

  • Grupa wsparcia dla osób Głuchych i Słabosłyszących „Zrozumieć” 

Z myślą o osobach Głuchych i Słabosłyszących z Gminy Miejskiej Głogów okolicznych gmin  w 2011r.  zawiązana została grupa wsparcia. Celem wdrażanego projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych w szczególności osób Głuchych i Słabosłyszących. 

Zajęcia odbywają się cyklicznie,   raz w miesiącu,  przez cały rok. Grupa ma charakter otwarty a spotkania stanowią okazję między innymi do aktywizacji uczestników zajęć poprzez doskonalenie umiejętności społecznych oraz propagowanie  ciekawych form spędzania czasu wolnego.

Ważnym rezultatem spotkań jest wymiana doświadczeń, podtrzymywanie więzi społecznych a także integracja  uczestników grupy wsparcia.


  • „Techniki zarządzania złością” – warsztaty psychoedukacyjne, których celem jest rozwój kompetencji w zakresie radzenia sobie ze złością oraz zwiększenie samokontroli poprzez naukę jej wyrażania

Udział w proponowanych spotkaniach pozwala uczestnikom poszerzyć wgląd w sferę swoich emocji, wypracować nowe strategie postępowania, oraz wymianę doświadczeń. Umiejętność mówienia o swoich potrzebach i oczekiwaniach zwiększa szanse na świadome odczuwanie złości i nieeskalowanie sytuacji, które mogłyby stanowić zagrożenie lub przekroczenie granic innych osób.

Realizacja projektu socjalnego obejmuje jedno spotkanie trwające trzy godziny.

 

  • Grupa wsparcia dla osób sprawujących opiekę nad osobami z problemami ze zdrowiem psychicznym

Każdy człowiek oczekuje wsparcia w różnych aspektach życia codziennego, ale szczególnie istotne jest ono dla osób mających problemy ze zdrowiem psychicznym.
Z obserwacji pracowników socjalnych, wynika że opiekunowie osób z problemami ze zdrowiem psychicznym narażeni są na szereg różnorodnych obciążeń w różnych sferach swojego życia. Wśród najczęściej wymienianych obciążeń dla opiekunów w związku ze sprawowaną opieką wskazano: zmęczenie psychiczne, brak możliwości pracy i rozwoju osobistego, ograniczone kontakty z ludźmi, trudne zachowania osoby z problemami ze zdrowiem psychicznym. Członkowie rodzin osób wymagających opieki doraźnie korzystają z pomocy ze strony środowiska sąsiedzkiego, znajomych.
Poszukując sposobów na poszerzenie oferty wsparcia społecznego w zakresie poprawy sytuacji życiowej rodzin i opiekunów osób z problemami ze zdrowiem psychicznym przygotowaliśmy ofertę wsparcia kierowaną do opiekunów osób z problemami psychicznymi poprzez utworzenie grupy wsparcia dla tej grupy mieszkańców.
Proponowane spotkania pozwolą uczestnikom na zdobycie nowej wiedzy i umiejętności, wzbogacenie posiadanych kompetencji oraz wymianę doświadczeń.
W ramach planowanych spotkań przewidujemy wykłady związane z tematyką zgłaszaną przez samych uczestników, np.:
– informacji o prawach i możliwościach opiekunów i osób zależnych np. dotyczących zasad korzystania ze środków z PFRON, ZUS, PUP itp.),
– rozmów (wykładów) ze specjalistami (psychiatra, psycholog, terapeuta, pracownik socjalny, prawnik, dietetyk, inni)
– technik radzenia sobie ze stresem,
– ćwiczeń relaksacyjnych.
Główny celem projektu jest wspieranie w przezwyciężaniu trudności osób sprawujących opiekę nad osobami z problemami ze zdrowiem psychicznym.
Grupa wsparcia ma charakter grupy otwartej.
Realizacja projektu obejmuje cykl comiesięcznych spotkań, które odbywają się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie przy ulicy Gen. Wł. Sikorskiego 4.          
 

 

  • Projekt socjalny: „Akademia Finansów”

Edukacja finansowa jest praktycznym narzędziem służącym do racjonalnego zarządzania finansami osobistymi i przeciwdziałaniu nadmiernemu zadłużaniu i wykluczeniu społecznego i ma szczególne znaczenie wśród podopiecznych tutejszego Ośrodka oraz osób zagrożonych brakiem płynności finansowej.

Projekt zakłada podniesienie kompetencji zarządzania budżetem. Jego celem jest zatrzymanie pogarszającej się sytuacji finansowej osób oraz złagodzenie jej przyczyn.

Mając na uwadze, powyższe w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie  realizowany jest projekt w formie warsztatów edukacyjnych  pt. „Akademia Finansów”, którego założeniem jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie planowania, konstruowania budżetu domowego  i dysponowania własnymi środkami finansowymi.

 Realizacja projektu socjalnego obejmuje cykl jednodniowych, trzygodzinnych szkoleń.

 

 

Zespół ds. Rodziny i Działań Środowiskowych