Jesteś tutaj:

Projekty socjalne

„Szkoła dla Rodziców”

„Szkoła dla Rodziców” to projekt wspierania umiejętności wychowawczych, który spełnia standardy jakości poziomu II – Dobra praktyka zgodnie z kryteriami oceny przyjętymi w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. „Szkoła dla Rodziców” ma swoje fundamenty w idei „wychowania bez porażek”. Szczególną rolę odgrywa w niej umiejętność komunikowania się i zrozumienia. Program ”Szkoły dla Rodziców” obejmuje cykl dziesięciu trzygodzinnych spotkań edukacyjnych.

Plan zajęć obejmuje:
– rozwój i opanowanie konkretnych umiejętności wychowawczych,
– edukacje rodziców w zakresie rozwoju potrzeb dziecka, wyznaczania norm,
– uświadomienie rodzicom, że skuteczność wychowania w znacznym stopniu zależy od osoby wychowującej – oznacza to, że aby zmienić dziecko, trzeba zacząć od zmiany siebie,
– pogłębieniu samoświadomości i refleksji na temat skuteczności określonych metod wychowawczych.

Tematyka zajęć obejmuje:
– wyrażanie oczekiwań i ograniczeń,
– rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
– aktywne, wspierające słuchanie,
– motywowanie dziecka do współdziałania,
– modyfikowanie niepożądanych zachowań dziecka bez stosowania jakichkolwiek form przemocy,
– uwalnianie dziecka od grania ról narzuconych w domu bądź w szkole,
– wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
– budowanie realnego poczucia własnej wartości,
– konstruktywne rozwiązywanie konfliktów,
– naukę samodyscypliny.

 

Grupa wsparcia dla osób Głuchych i Słabosłyszących „Zrozumieć”

Z myślą o osobach Głuchych i Słabosłyszących z Gminy Miejskiej Głogów okolicznych gmin  w 2011r.  zawiązana została grupa wsparcia. Celem wdrażanego projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych w szczególności osób Głuchych i Słabosłyszących. 

Zajęcia odbywają się cyklicznie,   raz w miesiącu,  przez cały rok. Grupa ma charakter otwarty a spotkania stanowią okazję między innymi do aktywizacji uczestników zajęć poprzez doskonalenie umiejętności społecznych oraz propagowanie  ciekawych form spędzania czasu wolnego.

Ważnym rezultatem spotkań jest wymiana doświadczeń, podtrzymywanie więzi społecznych a także integracja  uczestników grupy wsparcia.

 

 „Techniki zarządzania złością” – warsztaty psychoedukacyjne, których celem jest rozwój kompetencji w zakresie radzenia sobie ze złością oraz zwiększenie samokontroli poprzez naukę jej wyrażania.
 

Udział w proponowanych spotkaniach pozwala uczestnikom poszerzyć wgląd w sferę swoich emocji, wypracować nowe strategie postępowania, oraz wymianę doświadczeń.             Umiejętność mówienia o swoich potrzebach i oczekiwaniach zwiększa szanse na świadome odczuwanie złości i nieeskalowanie sytuacji, które mogłyby stanowić zagrożenie lub przekroczenie granic innych osób.

Realizacja projektu socjalnego obejmuje jedno spotkanie trwające trzy godziny.


 Rodzinne integracje

 W związku z kryzysem uchodźczym wywołanym zbrojną agresją Rosji na niepodległe państwo Ukrainy, od marca 2022r. granicę Rzeczypospolitej Polskiej przekroczyło kilka milionów osób, głównie kobiety i dzieci.

Osoby uciekające przed wojną na Ukrainie znalazły  schronienia w różnych częściach Polski, także  na terenie miasta Głogowa, gdzie przebywają w prywatnych mieszkaniach lub zorganizowanych przez Gminę miejscach zakwaterowania m. in: instytucjach pozarządowych, kultury, jednostkach oświatowych czy parafiach. 

Liczna grupa  uchodźców zakwaterowana została między innymi w budynku przy ul. Wierzbowej 21, w Głogowie.

Z uwagi na zaistniałą sytuację od lipca 2022r. tutejszy Ośrodek podjął inicjatywę której celem jest wspomaganie adaptacji emocjonalno- społecznej obywateli Ukrainy poprzez organizowanie zajęć integracyjnych dla rodzin.

Proponowane zajęcia stanowią dla ich uczestników  przestrzeń do odpoczynku oraz rozładowania napięcia emocjonalnego.

Do wspólnych działań zostali zaproszeni studenci pedagogiki z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, którzy w ramach przedmiotu “Asystent w działaniach opiekuńczych, wychowawczych i profilaktycznych” przygotowują  zajęcia dla rodzin.  Podjęta współpraca jest realizowana na mocy deklaracji i porozumienia tutejszego Ośrodka z uczelnią.

             

Zespół ds. Rodziny i Działań Środowiskowych