"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028

PROGRAM DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Wieloletni rządowy program ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 (Moduł 1 i 2)

 

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa 214 200,00 zł

Całkowita wartość 357 000,00 zł

Data podpisania umowy z Wojewodą – Marzec 2024r.

Celem modułu 1 i 2 Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.     
W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:  
1) posiłek;     
2) świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności; 
3) świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.   

Ze środków przekazywanych w ramach Programu Gmina Miejska Głogów – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie udziela wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.      

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka, o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.