Jesteś tutaj:

Przemoc

Zespół Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej

 • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej działa na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2021r. poz. 1249 oraz z 2023r. poz. 289 i 535) i realizuje zadania określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 06 września 2023r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”
 • Powołany został na mocy Uchwały nr LXXI/611/2023 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 22 czerwca 2023r. w prawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Zarządzenie nr 148/2023 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 18 września 2023r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego:

 1. Kamilla Mackiewicz-Klimczuk – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie (Przewodnicząca Zespołu)
 2. Justyna Baczyńska – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie
 3. Aneta Mazurkiewicz – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie
 4. Izabela Mikołajczyk – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie
 5. Karina Jęczmień – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie
 6. Lidia Skrętkowska – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie
 7. Marta Chodorowska – Sąd Rejonowy w Głogowie
 8. Agnieszka Serdeń – Sąd Rejonowy w Głogowie
 9. Monika Górecka – Miejskie Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie
 10. Anna Lechowska – Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży  „Szansa” w Głogowie
 11. Marzenna Kochanowska – Kuliś – I Liceum Ogólnokształcące w Głogowie
 12. Monika Ancygier – Szczepańska – Komenda Powiatowa Policji w Głogowie
 13. Adam Taszarek – Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Głogowie
 14. Marzena Miedzińska – Głogowski Szpital Powiatowy
 15. Monika Szajowska – Kędzierska – Zespół Szkół Ekonomicznych w Głogowie
 16. Marcin Szatyński – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Miejskiej Głogów
 17. Adrian Kocik – Pogotowie Ratunkowe w Legnicy
 18. Joanna Sagan – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

Obsługę organizacyjno – techniczną i finansową Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie, przy ul. Sikorskiego 4, tel. 76 7276500

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie (Uchwała Nr L/402/21 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 grudnia 2021 r.)

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, w szczególności przez:

1. diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym;

2. inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom;

3. inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;

4. opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej;

5. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym;

6. powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań;

7. monitorowanie procedury „Niebieskie Karty”;

8. przekazywanie informacji i dokumentacji do właściwego zespołu interdyscyplinarnego w przypadku zmiany miejsca zamieszkania przez osoby objęte procedurą „Niebieskie Karty”;

9. kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową;

10. składanie, na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej, zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – kodeks wykroczeń

Do zadań grup diagnostyczno-pomocowych należy w szczególności:

 1. dokonanie, na podstawie procedury „Niebieskie Karty”, oceny sytuacji domowej osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;

2. realizacja procedury „Niebieskie Karty” w przypadku potwierdzenia podejrzenia wystąpienia przemocy domowej, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia;

3. zawiadomienie osoby podejrzanej o stosowanie przemocy domowej o wszczęciu procedury „Niebieskie Karty” pod jej nieobecność;

4. realizacja działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;

5. występowanie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o skierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową albo w programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową;

6. występowanie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o złożenie zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń;

7. monitorowanie sytuacji osób doznających przemocy domowej, a także zagrożonych wystąpieniem przemocy domowej, w tym również po zakończeniu procedury „Niebieskie Karty”;

8. zakończenie procedury „Niebieskie Karty”;

9. dokumentowanie podejmowanych działań, stanowiących podstawę:
a) uznania braku zasadności wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”
b) wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”;

10. informowanie przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego o efektach podjętych działań w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

I N F O R M A T O R
dotyczący przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Głogowa
PRZEMOC JEST PRZESTĘPSTWEM

Przemoc to nie tylko popychanie i bicie. Sprawca przemocy może również używać gróźb, poniżać ofiarę, przekraczać granice jej intymności cielesnej, niszczyć jej własność, kontrolować na każdym kroku, prześladować, nękać lub zaniedbywać.

Przemoc w rodzinie nie skończy się sama – tylko Twoja reakcja może ją zatrzymać

Jeśli jej doświadczasz – przyjdź po pomoc – to Twoje prawo

Jeśli jesteś jej świadkiem – reaguj – to Twój obowiązek

Formy przemocy domowej (oprac. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”)

PSYCHICZNA/EMOCJONALNA

Jest podstawą wszelkich form przemocy. Polega na wywieraniu presji na osobę w celu sprawowaniu nad nią kontroli i podporządkowania jej swojej woli. Jej istotą jest naruszenie godności osobistej. Stanowi podstawę wszelkich innych form przemocy i zazwyczaj z nimi współwystępuje. Przykładem mogą być: wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów i planów, karanie przez odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna poprzez kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami, domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, uniemożliwianie schronienia, degradacja werbalna czyli wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie, stosowanie gróźb i wulgaryzmów, straszenie zastosowaniem siły.

FIZYCZNA

Polega na naruszeniu nietykalności cielesnej lub niesie takie ryzyko. Przykłady: popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, gaszenie papierosów na ciele, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, ciskanie w kogoś przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, szarpanie np. za włosy lub uszy, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy, itp.

SEKSUALNA

Dotyczy sfery seksualnej, jej celem jest poniżenie drugiej osoby, odebranie jej godności, polega na naruszeniu intymności. Jej istotą jest zmuszanie osoby do aktywności seksualnej wbrew jej woli, kontynuowaniu aktywności seksualnej, gdy osoba nie jest w pełni świadoma, bez pytania jej o zgodę lub gdy na skutek zaistniałych warunków obawia się odmówić. Występuje wówczas przymus jako na bezpośrednie użycie siły lub emocjonalny szantaż, groźba lub podstęp by osobę skłonić do preferowanego zachowania. Np.: gwałt, molestowanie seksualne, wymuszanie pożycia, obmacywanie, dotykanie intymnych części ciała, zmuszanie do niechcianych praktyk seksualnych, nieliczenie się z życzeniami partnerki/partnera, komentowanie szczegółów anatomicznych, ocenianie sprawności seksualnej, wyglądu, uwagi i żarty o charakterze seksualnym, przymuszanie do oglądania treści charakterze seksualnym bądź pornograficznym itp.;

EKONOMICZNA

Dotyczy sfery materialnej, polega na celowym niszczeniu własności, pozbawianiu środków lub tworzeniu warunków, gdy trudno jest zaspokoić podstawowe potrzeby min. uniemożliwianiu podjęcia pracy zarobkowej i wymuszanie pracy nieodpłatnej, odbieranie zarobionych pieniędzy, niszczeniu rzeczy, zabieraniu pieniędzy, ograniczanie dostępu do zasobów rodziny, w przypadku wspólnej firmy na nieopłacaniu składek, ubezpieczeń i niewypłacaniu zarobionych pieniędzy, wymaganiu, by sprawozdawać się z każdej wydanej złotówki, pozbawieniu informacji na temat stanu majątku rodziny, zaciąganiu kredytów i pożyczek na wspólne konto, zmuszaniu do spłacania długów, sprzedawaniu rzeczy osobistych bądź wspólnych bez uzgodnienia itp.

ZANIEDBANIE

podstawowych potrzeb biologicznych i psychicznych drugiego człowieka. Odnosi się do dzieci, osób starszych czy niepełnosprawnych lub chorych, których dobry stan wymaga opieki ze strony domowników. Polega na min. na braku zainteresowania potrzebami innej osoby, świadomym ich ignorowaniu, pozbawianiu środków na utrzymanie, pozbawianie jedzenia, ubrania, schronienia, braku pomocy w chorobie, nie udzielenie pomocy, uniemożliwianie dostępu do miejsc zaspokojenia podstawowych potrzeb: mieszkania, kuchni, łazienki, łóżka, itp.

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami istnieje 5 podmiotów uprawnionych do inicjowania Procedury „Niebieskie Karty”.

Na terenie Głogowa są to:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 4
– Zespół ds. Przemocy i Uzależnień (pokój nr 38)
– tel. 76 72-76-523 lub 76 72-76-533 lub 76 72-76-534
– czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00
2. Komenda Powiatowa Policji w Głogowie
ul. Obrońców Pokoju 17
– tel. 47 87 422 00 / tel. alarmowy 112
– czynna całą dobę, 7 dni w tygodniu
Rewir dzielnicowych, ul. Kosmonautów Polskich 3 tel. 47 87 422 21
Rewir dzielnicowych, Plac 1000-lecia 1 tel. 47 87 422 21
3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Legnicka 3
tel. 76 853-38-40
– dyżury Sekretarza Komisji w każdy wtorek od godz. 14.00 do 18.00
4. Oświata
– wszystkie placówki oświatowe na terenie Głogowa
– informacje i pomoc można uzyskać w godzinach pracy pedagogów szkół i wychowawców w przedszkolach
5. Ochrona zdrowia
– możesz zgłosić się do swojej przychodni, do swojego lekarza i powiedzieć mu
o doświadczaniu przemocy. Ma on obowiązek sporządzić Niebieską Kartę i wystawić
zaświadczenie lekarskie (nieodpłatnie) – odpowiednik obdukcji lekarskiej.

Gdzie szukać pomocy psychologicznej i prawnej?

Poradnictwo psychologiczne:
1. Miejskie Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie, ul. Folwarczna 7, tel. 76 853 38 32
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie, ul. Sikorskiego 4, tel. 76 72 76 500
3. Centrum Pomocy Dzieciom – Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Głogowie, ul. Perseusza 13, tel. 888-586-246 lub 888-381-047
4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Słowiańska 13, tel. 76 834 10 06
5. Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień w Głogowie, ul. Kościuszki 15a, tel. 76 831 32 41
6. Głogowskie Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” tel. 531 081 677,
– zapisy i informacje – poniedziałek godz. 15.30 – 18.00. Punkt Konsultacyjny znajduje się w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Poczdamska 1 w Głogowie
7. Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Usamodzielniania „Dom w Głogowie” ul. Okrężna 21, tel. 601-520-262

Poradnictwo prawne:
1) Starostwo Powiatowe w Głogowie, ul. Sikorskiego 21
– Punkt Radców Prawnych – informacje i zapisy: pon. – pt. w godz. 7.30 – 15.30 pod nr tel. 76 72 82 854
2) Centrum Pomocy Dzieciom – Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Głogowie ul. Perseusza 13, tel. 888-586-246 lub 888-381-047
3) Głogowskie Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” tel. 508-192-741 – Punkt Konsultacyjny znajduje się w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Poczdamskiej 1

Pomoc dla osób stosujących przemoc w rodzinie:
Warsztaty Korekcyjno – Edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie prowadzą:
1) Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Głogowie, ul. Słowiańska 13, tel. 76 834 10 06
2) Miejskie Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie, ul. Folwarczna 7, tel. 76 853 38 32

DNI OTWARTE DLA RODZIN I OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ BORYKAJĄCYCH SIĘ Z PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁOGOWIE wychodzi naprzeciw mieszkańcom Głogowa i ogłasza: Każdy ostatni wtorek miesiąca w roku 2023 będzie szczególnym dniem - otwartym na potrzeby i problemy naszych mieszkańców związane z przemocą domową i wszelkimi uzależnieniami. W siedzibie MOPS (Głogów, ul. Sikorskiego 4) w godzinach od 15.00 do 18.00 będą dla Państwa dyżurować specjaliści w tym zakresie, tj. - pracownicy socjalni (pedagodzy) i zapraszani eksperci (w zależności od zapotrzebowania). Każdy, kto w tym czasie zgłosi się do MOPS, otrzyma wiarygodną informację na temat procedur postępowania w przypadku przemocy domowej, jak również w zakresie pomocy osobom uzależnionym i objęty zostanie fachowym wsparciem. Szczegółowych informacji na temat akcji udziela się w dni robocze pod nr telefonów: 76 7276523, 76 7276533 i 76 7276534 Pomoc udzielana jest bezpłatnie.