Jesteś tutaj:

Przemoc

Zespół Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Gminy Miejskiej Głogów

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działa na podstawie Ustawy z  dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Powołany został na mocy Uchwały Nr IV/14/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania, zmienionej Uchwałą Nr XXI/171/20 Rady Miejskiej w Głogowie  z dnia 15 stycznia 2020 r. w  sprawie uchwalenia regulaminu określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego:

 1. Kamilla Mackiewicz-Klimczuk – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie (Przewodnicząca Zespołu)
 2. Justyna Baczyńska – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie
 3. Aneta Mazurkiewicz – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie
 4. Izabela Mikołajczyk – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie
 5. Karina Jęczmień – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie
 6. Lidia Skrętkowska – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie
 7. Marta Chodorowska – Sąd Rejonowy w Głogowie
 8. Agnieszka Serdeń – Sąd Rejonowy w Głogowie
 9. Monika Górecka – Miejskie Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie
 10. Anna Lechowska – Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży  „Szansa” w Głogowie
 11. Marzenna Kochanowska – Kuliś – I Liceum Ogólnokształcące w Głogowie
 12. Monika Ancygier – Szczepańska – Komenda Powiatowa Policji w Głogowie
 13. Adam Taszarek – Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Głogowie
 14. Łukasz Szuwikowski – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Miejskiej Głogów
 15. Marzena Miedzińska – Głogowski Szpital Powiatowy
 16. Monika Szajowska – Kędzierska – Zespół Szkół Ekonomicznych w Głogowie
 17. Marcin Szatyński – Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych Gminy Miejskiej Głogów
 18. Adrian Kocik – Pogotowie Ratunkowe w Legnicy

Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie, przy ul. Sikorskiego 4.

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie (Uchwała Nr L/402/21 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 grudnia 2021 r.)

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3 i 5 ww. ustawy, oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:
1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w  środowisku lokalnym;
5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Do zadań grup roboczych należy w szczególności:

1. opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;
2. monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;
3. dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Regulacje prawne:

1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta.
3. Uchwała Nr L/402/21 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022 – 2026.
4. Uchwała Nr XXI/171/20 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania.

I N F O R M A T O R
dotyczący przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Głogowa

PRZEMOC JEST PRZESTĘPSTWEM

Przemoc to nie tylko popychanie i bicie. Sprawca przemocy może również używać gróźb, poniżać ofiarę, przekraczać granice jej intymności cielesnej, niszczyć jej własność, kontrolować na każdym kroku, prześladować, nękać lub zaniedbywać.

Przemoc w rodzinie nie skończy się sama – tylko Twoja reakcja może ją zatrzymać

Jeśli jej doświadczasz – przyjdź po pomoc – to Twoje prawo

Jeśli jesteś jej świadkiem – reaguj – to Twój obowiązek

Poznaj formy przemocy domowej

PRZEMOC FIZYCZNA

popychanie

uderzanie

wykręcanie rąk

duszenie

kopanie

spoliczkowanie

PRZEMOC PSYCHICZNA

izolacja

wyzwiska

ośmieszanie

groźby

kontrolowanie

ograniczanie kontaktów

krytykowanie

poniżanie

demoralizacja

ciągłe niepokojenie

PRZEMOC SEKSUALNA

zmuszanie do obcowania płciowego i innych czynności seksualnych

INNE RODZAJE ZACHOWAŃ PRZEMOCOWYCH

niszczenie/uszkodzenie mienia

zabór/przywłaszczenie mienia

groźby karalne/znieważanie

zmuszanie do picia alkoholu

zmuszanie do zażywania środków odurzających

ograniczanie środków finansowych i dostępu do nich

zaniedbywanie obowiązku opieki nad osobami zależnymi: dziećmi, starszymi i niepełnosprawnymi

Jeśli choć raz odpowiedziałaś/eś twierdząco, to oznacza, że masz prawo szukać pomocy.

To bardzo ważne, bo od tej pory nie będziesz już sama/sam ze swoim problemem.

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami istnieje 5 podmiotów uprawnionych do inicjowania Procedury „Niebieskie Karty”.
Na terenie Głogowa są to:

 1.      Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 4

– Zespół ds. Uzależnień i Przemocy (pokój nr 38)

– tel. 76 72-76-523 lub 76 72-76-533 lub 76 72-76-534

– czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

 2.      Komenda Powiatowa Policji w Głogowie

ul. Obrońców Pokoju 17

– tel. 47 87 422 00   /  tel. alarmowy 112

– czynna całą dobę, 7 dni w tygodniu

Rewir dzielnicowych, ul. Kosmonautów Polskich 3 tel. 47 87 422 21

Rewir dzielnicowych, Plac 1000-lecia 1 tel. 47 87 422 21

 3.      Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Legnicka 3

tel. 76 853-38-40

– dyżury Sekretarza Komisji w każdy wtorek od godz. 14.00 do 18.00

 4.      Oświata

– wszystkie placówki oświatowe na terenie Głogowa

– informacje i pomoc można uzyskać w godzinach pracy pedagogów szkół

i wychowawców w przedszkolach

 5.      Ochrona zdrowia

– możesz zgłosić się do swojej przychodni, do swojego lekarza i powiedzieć mu

o doświadczaniu przemocy. Ma on obowiązek sporządzić Niebieską Kartę i wystawić

zaświadczenie lekarskie (nieodpłatnie) – odpowiednik obdukcji lekarskiej.

Gdzie szukać pomocy psychologicznej i prawnej?
Poradnictwo psychologiczne:
 1. Miejskie Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie, ul. Folwarczna 7, tel. 76 853 38 32
 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie, ul. Sikorskiego 4, tel. 76 72 76 500
 3. Centrum Pomocy Dzieciom – Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Głogowie, ul. Perseusza 13, tel. 888-586-246 lub 888-381-047
 4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Słowiańska 13, tel. 76 834 10 06
 5. Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień w Głogowie, ul. Kościuszki 15a, tel. 76 831 32 41
 6. Głogowskie Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” tel. 531 081 677,
  – zapisy i informacje – poniedziałek godz. 15.30 – 18.00.

– Punkt Konsultacyjny znajduje się w siedzibie Stowarzyszenia przy  ul. Poczdamska 1 w Głogowie

 1. Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Usamodzielniania „Dom w Głogowie” ul. Okrężna 21, tel. 601-520-262
Poradnictwo prawne:

Starostwo Powiatowe w Głogowie, ul. Sikorskiego 21
– Punkt Radców Prawnych – informacje i zapisy: pon. – pt. w godz. 7.30 – 15.30 pod nr tel. 76 72 82 854
Centrum Pomocy Dzieciom – Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Głogowie ul. Perseusza 13, tel. 888-586-246 lub 888-381-047
Głogowskie Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” tel. 531-081-677
– Punkt Konsultacyjny znajduje się w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Poczdamskiej 1

Pomoc dla osób stosujących przemoc w rodzinie:

Warsztaty Korekcyjno – Edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie prowadzą:

Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Głogowie, ul. Słowiańska 13, tel. 76 834 10 06
Miejskie Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie, ul. Folwarczna 7, tel. 76 853 38 32

DNI OTWARTE DLA RODZIN I OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ BORYKAJĄCYCH SIĘ Z PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁOGOWIE wychodzi naprzeciw mieszkańcom Głogowa i ogłasza: Każdy ostatni wtorek miesiąca w roku 2023 będzie szczególnym dniem - otwartym na potrzeby i problemy naszych mieszkańców związane z przemocą domową i wszelkimi uzależnieniami. W siedzibie MOPS (Głogów, ul. Sikorskiego 4) w godzinach od 15.00 do 18.00 będą dla Państwa dyżurować specjaliści w tym zakresie, tj. - pracownicy socjalni (pedagodzy) i zapraszani eksperci (w zależności od zapotrzebowania). Każdy, kto w tym czasie zgłosi się do MOPS, otrzyma wiarygodną informację na temat procedur postępowania w przypadku przemocy domowej, jak również w zakresie pomocy osobom uzależnionym i objęty zostanie fachowym wsparciem. Szczegółowych informacji na temat akcji udziela się w dni robocze pod nr telefonów: 76 7276523, 76 7276533 i 76 7276534 Pomoc udzielana jest bezpłatnie.