Informacja dotycząca świadczenia pielęgnacyjnego

UWAGA WAŻNA INFORMACJA
dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie informuje, że od 1 stycznia 2024r. weszła w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. z 2023r., poz. 1429), która wprowadza również zmiany dotyczące ubiegania się, ustalania i pobierania świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna. 

Najważniejsze zmiany dotyczące uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego od 01.01.2024r.:

– świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwać wyłącznie osobom sprawującym opiekę nad dzieckiem       w wieku do ukończenia 18. roku życia (obecnie: świadczenie pielęgnacyjne przysługuje opiekunowi bez względu na wiek osoby niepełnosprawnej);

– opiekun będzie mógł łączyć świadczenie z zatrudnieniem (obecnie: opiekun nie może podejmować pracy zarobkowej w trakcie jego pobierania);

– świadczenie pielęgnacyjne będzie mogła otrzymać matka, ojciec, inna osoba obciążona obowiązkiem alimentacyjnym względem niepełnosprawnego dziecka, opiekun faktyczny, małżonek, rodzic zastępczy (spokrewniony, niezawodowy, zawodowy), osoba prowadząca rodzinny dom dziecka oraz placówkę należącą do pieczy zastępczej (obecnie: świadczenie pielęgnacyjne może otrzymać matka, ojciec lub inna osoba obciążona obowiązkiem alimentacyjnym względem niepełnosprawnego członka rodziny, opiekun faktyczny, rodzic zastępczy spokrewniony);

– wysokość świadczenia będzie zwiększana o sto procent na każde drugie i kolejne niepełnosprawne dziecko (obecnie: kwota świadczenia jest taka sama niezależnie od liczby niepełnosprawnych osób, nad którymi sprawowana jest opieka);

– uprawnienie do emerytury lub renty nie będzie stanowiło przeszkody do otrzymania świadczenia (obecnie: otrzymywanie emerytury lub renty, z wyjątkiem renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, jest przesłanką wykluczającą uzyskiwanie świadczenia);

– opiekun będzie zachowywał prawo do świadczenia pielęgnacyjnego do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła śmierć osoby niepełnosprawnej (obecnie: prawo do świadczenia pielęgnacyjnego wygasa z dniem śmierci osoby niepełnosprawnej).

Od 1 stycznia 2024r. uchyla się art. 16a ustawy o świadczeniach rodzinnych dotyczący przyznawania specjalnego zasiłku opiekuńczego. Oznacza to, że osoby po 1 stycznia 2024r. nie będą mogły ubiegać się    o ten rodzaj świadczenia.

Do osób, które obecnie pobierają zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r.       o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w sprawach nieuregulowanych w tej ustawie, będą miały zastosowanie przepisy dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego obowiązujące do dnia 31 grudnia 2023r.

Uwaga:

opisane wyżej, nowe przepisy dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna, które obowiązywać będą od 1 stycznia 2024 r. nie dotyczą osób, które, na zasadzie zachowania praw nabytych, będą pobierać te świadczenia na podstawie przepisów dotychczasowych.

Na podstawie przepisów przejściowych osoby, które nabyły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na starych zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2023r. zachowują to prawo nie dłużej niż do końca okresu, na które zostały przyznane.

Ponadto osoby zachowują prawo do tych świadczeń na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2023r. także w przypadku, gdy osobie nad którą sprawują opiekę zostało wydane nowe orzeczenie               o niepełnosprawności pod warunkiem, że złożą wniosek o nowe orzeczenie w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin ważności dotychczasowego orzeczenia, a następnie złożą wniosek o ustalenie prawa odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego w terminie 3 miesięcy, licząc od wydania orzeczenia o niepełnosprawności.

Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego na dotychczasowych zasadach przysługiwać również będzie po upływie okresu zasiłkowego ( czyli na nowe okresy zasiłkowe) pod warunkiem, że wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym zakończył się dotychczasowy okres zasiłkowy.

Osoba obecnie pobierająca świadczenie pielęgnacyjne, która sprawuje opiekę nad dzieckiem w wieku do ukończenia 18. roku życia i która będzie chciała po 31 grudnia 2023 r. otrzymać świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach (czyli z możliwością podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez ograniczeń lub pobierać podwyższoną kwotę świadczenia, ze względu na sprawowanie opieki nad więcej niż jednym dzieckiem niepełnosprawnym – w tym celu należy złożyć dodatkowy wniosek o podwyższenie świadczenia) musi po tej dacie zrezygnować z pobierania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie starych przepisów i złożyć wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie nowych przepisów.

Od 1 stycznia 2024r., zgodnie z nowymi przepisami, w przypadku śmierci osoby wymagającej opieki, osoba sprawująca opiekę zachowuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił zgon osoby wymagającej opieki (dotyczy tych przypadków, gdy śmierć osoby wymagającej opieki nastąpiła po 31 grudnia 2023r.)


Uwaga:

 

Świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna nie będzie przysługiwało opiekunowi w przypadku, gdy osoba wymagająca opieki będzie miała przyznane przez ZUS prawo do ŚWIADCZENIA WSPIERAJĄCEGO.


Złożenie przez osobę wymagającą opieki wniosku o przyznanie świadczenia wspierającego w ZUS będzie skutkować wstrzymaniem wypłaty opiekunowi tej osoby świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna.

Ponadto świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna przyznany/wypłacony opiekunowi za okres, za który osoba wymagająca opieki otrzymała świadczenie wspierające będzie świadczeniem nienależnie pobranym i podlegającym zwrotowi  wraz z odsetkami, do którego to zwrotu zobowiązany zostanie opiekun.

W celu uniknięcia sytuacji otrzymania świadczenia wspierającego za ten sam okres, za który zostało pobrane świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, osoba składająca wniosek o świadczenie wspierające w ZUS, będzie mogła zdecydować od jakiego miesiąca chce mieć przyznane świadczenie.